Бу кюнледе РФ-ны МВД-ны КъЧР-де министерствосуну тамадасы Игорь Юрьевич Трифонов башчылыкъ этиб, ич ишлени къуллукъчуларыны коллегиясыны кенгеши болду.

Аны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, министерствону аппаратыны бёлюмлерини эмда ич ишлени район бёлюмлерини тамадалары, джорукъ сакълагъан къуралышла бла джамагъат бирлешликлени тамадалары къошулгъан эдиле. Кенгешде сёлеше, Темрезланы Рашид КъЧР-де Ич ишлени министерствосуну тамада къаууму да, бютеу къуллукъчулары да кече-кюн да айыбсыз, бюсюреулю ишлерге тырмашыб кюрешгенлей тургъанларын айтханды.
«Кърал властны органлары бла бир-бирлерине болуша, биргелей ишлеген къуралышла бла бирге иш баджара, РФ-ны субъектини джеринде тынчлыкъ, рахатлыкъ бегиб турурча, къоркъуусузлукъ сакъланырча этиб тургъаныгъызды сизни бюсюреуге джетдирген. Джолда джюрюуню джоругъу бла байламлы  бир къауум этиллик ишле да бардыла алкъын. Аланы юслеринден сорууланы министр бла мен иш джорукъда сюзебиз, оноулашабыз. Башха къуралышла бла биригиб, бирлешиб ишлей, республикабызда террор иш болдурмагъаныбыз эм баш ашхылыгъыбызды. Ол затда сизни уллу къыйыныгъыз болгъанын артыкъ да бек чертерге излейме. Мындан ары да республикабызгъа да, къралыбызгъа да джарай, джетишимли ишлеригигизге ышанама. Барыгъызгъа да, юйдегилеригизге да кючлю саулукъ, рахат джашау, джетишимле теджейме», - деди республиканы Башчысы кенгешде.
Андан сора Темрезланы Рашид юстицияны подполковниги Крестьянко Натальягъа, законлукъну эмда право джорукъну сакълауда ишин уллу усталыкъ бла баджарыб тургъаны ючюн, «Къарачай-Черкесияны махтаулу юристи» деген ат аталгъаны бла алгъышлады. Полицияны полковниги Къоркъмазланы Русланнга да Къарачай-Черкес Республиканы Башчысыны Бюсюреу къагъытын берди.
Андан тышында да МВД-ны КъЧР-де бёлеклерини техника базаларын айнытыр эмда буюрулгъан иш борчланы ажымсыз тындырырча этер муратда министерствону муниципалла арасы Зеленчук бёлюмю бла МВД-ны Гитче Къарачай районда муниципал бёлюмюню эмда МВД-ны муниципалла арасы Хабез бёлюмюню тамадаларына джангы машиналаны ачхычларын берди.
Кенгешни заманында Россияны МВД-ны Къарачай-Черкес Республикада министри Трифонов Игорь да 2017-чи джыл иги ишлери бла атларын айтдыргъан къуллукъчулагъа ведомствону саугъаларын берди.
Кенгешде 2017-чи джылда районлада этилген ишлени эсеблерин чыгъардыла, джангы джылда этиллик ишлени да белгиледиле.
 
СОЗАРУКЪЛАНЫ Норий.
 
 
{jcomments}