КъЧР-ни Правительствосуну Юйюнде Социал-урунуу иш джюрютюулени юслеринден комиссияны джыйылыуу болгъанды. Аны республиканы Премьер-министри Озов Аслан бардыргъанды.

Джыйылыугъа къошулгъанла Комиссияны 2018-чи джылгъа белгилеген иш планын къабыл этгендиле.
Аны бла да къалмай, джыйылыу саулукъ сакълауну элледе ишлеген къуллукъчулары коммунал джумушлагъа берген тёлеулени компенсацияларыны ёлчемлерини юслеринден ишни сюзгенди. Ол ишни юсюнден КъЧР-ни саулукъ сакълау министри Шаманланы Казим доклад этгенди.
Министр билдиргенден, 2017-чи джылгъа дери элледе ишлеген медицина къуллукъчуланы джашагъан фатарлары бла алагъа этилген коммунал джумушланы тёлеулерини компенсациялары хар муниципал къуралышда    бирер тюрлю этилиб тургъанды. Хар льготник бла аны юйдегисини хар адамына тергегенде, аны ёлчеми 150 сомдан 2800 сомгъа дери джетиб тургъанды. Ол ачха кеси да муниципал къуралышны бюджетинден тёленнгенди.
Энди уа саулукъ сакълауну учреждениелери муниципал энчиликден республикан энчиликге кёчгенлери себебли ол джоюмла бирча ёлчемде республикан бюджетге кёчюрюлгендиле.
Джыйылыуда Профсоюз организацияланы Къарачай-Черкес республикан бирлешлигини председатели Айбазланы Раиса да, сёлешиб, КъЧР-ни урунуу коллективлерини спартакиадасын бардырыргъа теджегенди. 
2018-чи джыл саулукъ сакълауну къуллукъчуларына айлыкъла джангы джорукъгъа кёре тёленниклери бла байламлы ишле да сюзюлгендиле джыйылыуда.
Джыйылыуда къараргъа салыннган ишле не джаны бла терен сюзюлгенден сора аланы толтурур джолланы кёргюзген  бегимле алыннгандыла.

            
 
 
{jcomments}