Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид республиканы Терроризмге къаршчы кюрешген комиссиясыны эмда Оператив штабыны кёзюулю джыйылыуларын бардыргъанды. Ол джыйылыуну ишине Россияны  Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини келечиси Качалин Михаил да къошулгъанды.

Россия Федерацияда быйыл марны 18-де боллукъ президент сайлаулагъа Къарачай-Черкесия да хазырланыб кюрешеди. Чёб атыллыкъ кюн да джуууукълаша келеди. Джыйылыу, ол уллу политика магъаналы ишни сюзе, республикада кърал властны органлары, кеси оноуларын кеслери этген джергили органла, аны кибик джорукъну сакълаучу органла ол сайлаула баргъан кёзюуде не тюрлю да бузукълукъ болмазча этерге хазырмыдыла, деген ишге къарагъанды.


Джыйылыугъа къошулгъанла ол сорууну сюзерден алгъа Къарачай-Черкесияны Терроризмге къаршчы кюрешген комиссиясы бла Оператив штабыны 2017-чи джыл бардыргъан ишини эсеблерин чыгъаргъандыла.
Комиссияны башчысы Темрезланы Рашид  билдиргенден, ТКъКК бла Оператив штаб озгъан джыл кеслерини ишлеринде баш магъананы КъЧР-де джамагъат-политика ишлени къоркъуусузлукъларын баджарыугъа, республикада терроризмге къаршчы кюрешиу бла террорист къоркъуу болгъан джерлени сакълауда властны, кеси оноуларын  кеслери этген органланы эмда джорукъ сакълаучу органланы ишлерини этимлиликлерин ёсдюрюуге бериб тургъандыла. «2013-чю – 2018-чи джыллада Россия Федерацияда Терроризмни идеологиясына къаршчы кюрешиуню комплекс планын» толтуруу джаны бла да кёб зат этгендиле.
Алай болса да КъЧР-ни Башчысы къуру джетишимлени юслеринден айтыб къоймагъанды. Мындан ары кёзюуде Терроризмге къаршчы кюрешген республикан комиссия бла республикан Оператив штаб баджарыргъа керекли борчлада тохтаб да сёлешгенди. Аланы ичинде эм магъаналы иш Россия Федерацияда президент сайлаула бардырыу бла чёб атыуну кёзюулеринде джамагъат джорукъну къоркъуусузлугъун мийик дараджада сакълауду, дегенди. 
Россияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини келечиси Качалин Михаил да сёлешгенди джыйылыуда. Ол разы болуб чертгенден, Терроризмге къаршчы кюрешген республикан комиссия бла республикан Оператив штаб арт кёзюуде бардыргъан ишни этимлилиги бла асыулулугъу ёсгендиле. «Къарачай-Черкесияда диверсион-террорист бузукълукъла болурларына джол берилмейди. Джамагъат-политика болум игиди. Бу затла Терроризмге къаршчы кюрешген республикан комиссия бла республикан Оператив штаб бардыргъан ишни этимлилиги бла асыулулугъу ёсгенин неден да иги кёргюзедиле», - дегенди ол.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни Терроризмге къаршчы кюрешген комиссияны ишин республиканы джер-джеринде  бардыргъанын да тюзге санаб сёлешгенди.
Терроризмге къаршчы кюрешген комитетни келечиси Качалин Михаил: «Иш кереклисича къуралгъаны экстремизмни тамырындан къурутургъа мадар береди. Ол себебден ишни былай баргъаны бизни кюрешибизни этимлилигин ёсдюрюрге уллу болушлукъ этеди», - деб чертгенди.

 
{jcomments}