«Бирикген Эресей» политика партияны Къарачай-Черкесияда бёлюмю Шимал Кавказ кърал академияны ректору Къочхарланы Русланнга, партияны проектлерин толтуруугъа тири къошулгъаны ючюн, разылыгъын билдиргенди.

Аны бла да къалмай, партияны къуллукъчулары академияны студентлери Дондагъы Ростов шахарда аскер госпиталны врачларына болуша, ишлерин бет джарыкълы баджаргъанларын чертгендиле.
«Медицина институтну 5-чи, 6-чы курсларында окъугъан джашланы барысы да дегенча окъуу программада белгиленнген клиника практикаларын къыйын болумда ётерге сайлагъандыла. Аскер госпиталны башчылыгъы да ШККъА-ны студентлерини ол ишлерине разы болгъанын айтханды», - деб чертгенди академияны ректору Къочхарланы Руслан.
Алайды да, Студентни кюнюн белгилеуню тамалында Шимал Кавказ кърал академияны Медицина институтуну студентлери-волонтёрлары, аскер госпиталны варчларына болушханлары ючюн, «Бирикген Эресей» партияны Бюсюреу къагъытлары бла саугъаланнгандыла.
«Бютеулей да госпиталгъа 7 бёлек ашырылгъанды, алагъа 40 волонтёр къошулгъанды. Бир къауумла экишер, ючюшер кере да баргъандыла ары…» - деб хапар айтханды Медицина институтну директоруну орунбасары Боташланы Сафиназ.
Саугъалауну кёзюуюнде академияны энчи бёлюмюню тамадасы Лайпанланы Хасаннга «КъЧР-ни аскер комиссариатына – 100 джыл» деген медаль берилгенди. ШККъА-ны ректору Къочхарланы Руслан бла Медицина институтну директоруну орунбасары Боташланы Сафиназ да Бюсюреу къагъытлагъа тыйыншлы болгъандыла.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}