МВД-ны къурамында болгъан дознание, розыск, ППС, ГИБДД дегенча бёлюмледе, кёз туурада къуллукъ этген полициячыла борчларын къалай толтургъанларын адамла кеслери кёре, багъа бере туруучандыла.

Аны пресс-къуллугъунда ишлегенлеге салыннган джууаблы борчланы уа хазна киши да эсге алмайды.
Пресс-къуллукъда уа сабыр, не къыйын, табсыз болумда да, джамагъатха къуугъун салмай, болгъан ишни хапарын болушлусуча бере билген адамла ишлерге керекдиле.
Ич къуллукъну подполковниги Байбанланы Солтанны джашы Казим тамам ол шартлары болгъан полициячыды. Ол КъЧР-ни МВД-ны къурамында 2009-чу джылдан бери джетишимли къуллукъ этеди.
КъЧР-ни МВД-ны башха бёлюмлеринде къуллукъ этген иш нёгерлери джамагъатны рахат, мелхум джашауун сакълар ючюн этген ишлени тыйыншлысыча хапарлай, Байбан улу джамагъатны полициягъа ышанмакълыгъын ёсдюреди.
КъЧР-ни МВД-ны ОИиОС-ни тамада инспектору Байбанланы Казим республикан СМИ-лени барысы бла, джамагъат бирлешликле, дин конфессияла бла да къысха байламлылыкъ джюрютеди. Этимли, терен билимли полициячы МВД-ны ишине, къоркъуусузлукъну бегитиуге аталгъан 3000 чакълы бир роликни социал сетледе кёбчюлюкге джайгъанды.
МВД-ны башчылыгъы, къуллукъ борчларын мийик дараджада баджаргъаны ючюн, Байбанланы Казимге талай кърал саугъа бергенди. Аланы араларында РФ-ны МВД-ны Хурмет грамотасы да барды.
«Мен джюрек излемим бла журналист усталыкъ алгъан эдим. 10 джыл чакълы бирни регионал, федерал СМИ-леде ишлеб тургъанма. Кёбюсюне терслеу ишлени, аманлыкъчыланы юслеринден репортажла этиучен эдим.
Аны ючюн излеген болур эдиле, 2009-чу джыл МВД-гъа ишге чакъыргъан эдиле. Алай бла республиканы Ич ишлерини хакъындан министерствосунда къуллукъ этиб тебреген эдим. Андан бери къуллукъ борчларымы тыйыншлы толтурургъа тырмашама. Кёбчюлюкге керекли информацияны джаяргъа журналист шохларым болушадыла. Алагъа аны ючюн разыма», - дейди Казим.
Байбан улу санагъат байрамлары бла кесини иш нёгерлерин да джылы алгъышлайды.
«Бу байрам кюн полициячыланы, артыкъ да бек аманлыкъчыланы ызларындан къысха тюшюучю, аланы ызларын тюзетиучю къауумну, хакъ джюрекден алгъышлайма. МВД-ны ветеранларына да сюек саулукъ рахат джашау теджейме», - дейди ол.
Байбанланы Казимни алгъышлаууна биз да къошулабыз. Полициячыланы барына да джамагъатны рахат джашауун сакълаугъа аталгъан ашхы ишлеринде уллу джетишимле теджейбиз.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Зульфия.

 
{jcomments}