Ич ишлени Къарачай-Черкесияда органларыны къуллукъчулары эмда ветеранлары!


Сизни санагъат байрамыгъыз бла – Эресей Федерацияны ич ишлерини къуллукъчусуну кюню бла – таза джюрекден алгъышлайбыз!
Сизни бойнугъузгъа ауур эмда джууаблы борч салыныбды – Къарачай-Черкесияны джамагъатын аманлыкъчыладан джакълау, джорукъ сакълау. Уллу усталыгъыгъыз, джигитлигигиз, кесигизни аямай кюрешиуюгюз себебли ол борчну сиз айыбсыз тындырасыз. Властны органлары бла, сауутлу структурала бла да къысха байламлылыкъда ишлей, республикада джорукъну чыкдан тайдырмай, тынчлыкъны сакълайсыз.
Ич ишлени министерствосуну Къарачай-Черкесияда бёлюмюню бютеу къуллукъчуларына, уллу джууаблылыкъ таныта таза къуллукъ этгенлери ючюн, разылыгъыбызны билдиребиз. Энчи разылыгъыбыз кёб джылланы ич ишлени органларында ишлеген ветеранлагъады. Бюгюнлюкде да ала, республиканы джамагъат джашаууна тири къошула, джаш тёлюню патриотлукъгъа юретиб кюрешедиле.
Ишни юсюнде борчун толтура, ажымлы ёлюб кетген полиция къуллукъчуланы кюнде-кечеде эсге тюшюргенлей турабыз. Бу кюнде аланы бютюн да кёб сагъыныб, хурмет этиу да ашхы адетибизди. Джамагъатны тынчлыгъын бузгъанлагъа къаршчы кюрешде джанларын аямагъанланы эсгере, сый беребиз.
Ич ишлени органларында ишлегенлеге саулукъ-эсенлик, узакъ ёмюр, уллу насыб теджейбиз. Чырмаусуз болугъуз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
АРГУНОВ Мурат.

 
{jcomments}