2022-чи джыл Къарачай-Черкесияны 100-джыллыгъы белгиленеди. Юбилейге аталгъан къууанч ишле республиканы бютеу шахарлары бла районларында да бардырыладыла.

Хычаман (май) айны 24-де КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Къарачай-Черкесияны 100-джыллыгъын белгилеуню хакъындан ишчи къауумну кенгешин бардыргъанды.
Республиканы Башчысы чертгенден, къууанч байрамлада окъуу, маданият ишледен сора да регионну социал-экономика ёсюмюне, джангы производствола къураугъа, инженер инфраструктураны игилендириуге да уллу эс бёлюнеди. Темрез улу айтханнга кёре, Къарачай-Черкесияны 100-джыллыгъы белгиленнген джыл адамланы джашау дараджаларын игилендириу бла байламлы борчланы толтурургъа кюч берликди.
Правительствону келечилери талай социал эмда башха объектле быйыл ачылыргъа хазыр болгъанларыны юсюнден республиканы Башчысына билдиргендиле. Бютеулей да Къарачай-Черкесияда 100 социал, спорт, инженер объектледе къурулуш ишле барадыла, джоллагъа да ремонт этиледи. Андан сора да эл мюлкде, гидроэнергетикада, къурулуш материалла чыгъарыуда инвестицион проектлени толтурууну тамалында 2022-чи джыл 7 производство объект ачыллыкъды.
Кенгешге къошулгъанла къыркъаууз (сентябрь) айда Москвада Республиканы кюню, презентация ишле, Кремль Къалада Къабарты-Малкъар, Адыгея бла бирге къууанч концерт къалай бардырылыргъа керек болгъанларын сюзгендиле.

 
{jcomments}