Быйыл къралда Экологияны джылы баямланнганды. Россия Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели В.И. Матвиенкону аманаты бла эки сабий сурат конкурс бардырыллыкъды. «Туугъан джуртуму табигъаты», «Россияны экология джерлери» - былайды аланы атлары. Аланы бардырыргъа борч «Содействие» деген джамагъат организациягъа салыннганды.
Алай бла, Россияны тюрлю-тюрлю джерлеринде джашагъан сабийле табигъатха сюймекликлерин танытыргъа мадар табарыкъдыла. Бу конкурсла, сёзсюз да, ёсюб келген джаш адамлада патриот сезимлени ёсдюрюрге себеб боллукъдула.
«Россияны экология джерлери» деген конкурсха теджелген суратларын сабийле электрон халда быйыл июнну 25-ден сентябрны 25-не дери джиберирге боллукъдула. Бу конкурсха 7 джылдан башлаб, 99 джылгъа дери адамлагъа ишлерин теджерге эркинлик барды.


«Туугъан джуртуму табигъаты» деген конкурсха 7-ден 18 джылгъа дери джаш тёлю быйыл сентябрны 1-ден ноябрны 10-на дери электрон халда кеслерини чыгъармаларын ашырыргъа боллукъдула.
Конкурсха ишлерин теджегенле бу тематикалагъа эс бёлюрге керекдиле: айырылыб ариу джерле, аз тюбеген хансла эмда джаныуарла, экология бла байламлы мероприятиеле бла байламлы суратла, табигъат эсгертмеле…
Игиге саналгъан суратла Федерацияны Советини къабыргъаларына тагъыллыкъдыла.

 
{jcomments}