Къарачай-Черкесияда арт кёзюуде иги кесек школ ишленнгенди. Айтыргъа, 2012-чи джылдан бери 15 школ сабийлеге эшиклерин кенг ачханды. Алада 5 минг сохта билим алады.
Бюгюнлюкде да окъуу-билим берген заведениелени ишлеуге уллу эс бёлюнеди. Быйыл да «школа + сабий сад» формат бла юч окъуу учреждение хайырланыугъа берилликди. Ала Абаза районну Кара-Паго, Къобан районну Холоднородник, Хабез районну Псаучье-Дахе эллеринде орналгъандыла.


- Демография болум бизни республикада игиге айланнганы себебли, бютеу округда да джангы школла ишлерге керек болгъанды, Къарачай-Черкесияда аланы ичлериндеди. Сабийле барысы да бир сменада окъургъа керекдиле, ол себебден бу ишге мындан ары да айырыб эс бёлгенлей турлукъбуз, - дегенди Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}