Белгилисича, быйыл сентябрда Къарачай-Черкес Республика къуралгъанына аталыб уллу байрам боллукъду. Аны бла байламлы республиканы кърал органлары бла организациялары, ол кюнню къалай ётдюрлюклерини сагъышын этиб, тюрлю-тюрлю оюмла теджейдиле, къууанчха хазырланыу ишле бардырадыла.
Быйыл августну 9-да КъЧР-ни Культура эмда КъЧР-ни Туризмни, курортла бла джаш тёлю политика министерстволары бардырлыкъ джаш тёлю форум да аллай ишлени бири болуб ётерикди. Ол Шимал Кавказны джаш тёлюсюню  «Машук-2017» деген форумун бардырыу бла байламлы къураллыкъды. Аны бардыргъанла джамагъатны Къарачай-Черкесияда джашагъан миллетлени культуралары, адеблери, адетлери, джашау-турмуш халилери  бла танышдырлыкъдыла. 


Къарачай-Черкес Республиканы 25-джыллыгъы бла байламлы КъЧР-ни бирси министерстволары бла ведомстволары да бардырлыкъдыла аллай ишлени. Алада республиканы социал-экономика ёсюмюню, турист, эл мюлк, промышленность, къурулуш, медицина, билим бериу санагъатларыны  джетишимлери кенг кёргюзюллюкдюле.
Алай бла КъЧР-ни 25-джыллыгъыны байрамы бизни республикабызны не джаны бла да уллу ёсгенин кёргюзген байрам болуб ётерикди. Ол джетишимлени ал джанында уа бизни халкъларыбызны бирликлерини, туугъан къарнашла, эгечлеча, шох джашагъанларына шагъатлыкъ этген суратла боллукъдула. Аланы юслеринден тюрлю-тюрлю миллет макъамла бла джарыкъ джырла джырланныкъдыла.

 
{jcomments}