Къарачай районну культура юйлеринде «Джаш тёлю наркотиклеге къаршчыды» деген лозунг бла тюбешиуле бардырылгъандыла.
Къарачай районну культура бёлюмю бла ара библиотекасы ай сайын наркоманиягъа къаршчы профилактика ишле этгенлей турады. Аланы баш муратлары ёсюб джетген джаш тёлюню джашауну тюз джолуна салыуду, халини бузгъан эмда саулукъну къурутхан осал затладан чиркитиудю.
Быйыл июлну ахыр сюреминде бардырылгъан мероприятиеле «Джаш тёлю наркотиклеге къаршчыды» деген лозунг бла ётгендиле. Къарачай районну культура юйлерини бютеу бары да бу джумушха тири къошулгъандыла.


Ол тюбешиулеге эллени башчылары, культура юйлени къуллукъчулары, джорукъ сакълагъан органланы келечилери, медицина къуллукъчула келиучендиле, ала джыйылгъанланы алларында сёлешгенлей да турадыла.
Сёлешгенле барысы да бир оюмну тутадыла: бюгюннгю джаш тёлю халкъыбызны тамбласыды, ала не джаны бла да юлгюлю болсала, келир заманда джашауубуз ол къадар иги боллукъду. Саулукълу, билимли, адебли-намыслы джаш адамланы ёсдюрюу аталаны-аналаны, устазланы, маданият къуллукъчуланы эмда саулай джамагъатны борчларыды.

 
{jcomments}