Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы алтынчы кере сайланнган Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) бешинчи кёзюулю сессиясы болду. Депутатла бютеулей да 22 соруугъа къарадыла.
КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары ахыр кере окъуб, 2020-чы джылгъа республиканы бюджетин алдыла.

2020-чы джылгъа эмда план бла белгиленнген 2021-чи, 2022-чи джыллагъа  алыннган республикан бюджетде аслам эс социал джанына бёлюннгенди. Алай бла республикан бюджетни 66 проценти 2020-чы-2022-чи джыллада социал санагъатха теджеледи. 
2020-чы джыл Къарачай-Черкесияны бюджетини хайыры, белгиленнгенича, 26 миллиард 489 миллион 18,7 минг сом болургъа керекди. Келлик джылны джоюму да, белгиленнгеннге кёре, 26 миллиард 212 миллион 460,5 минг сом боллукъду. Бюджетни профицити 276,5 миллион болгъанды.
КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары, республиканы финанс министри Сюйюнчланы Мурат айтхандан, 2020-чы джылгъа эмда план бла белгиленнген 2021-чи, 2022-чи джыллагъа  алыннган республикан бюджет ачханы дыккылыгъын да, хайыр келтирлик ишлени да  эсге ала, алай къуралгъанды.
2020-чы джылны аууз-герги (октябрь) айындан бюджет санагъатда, юч процент инфляциягъа кёре, бир къауум ишчилени айлыкъ джаллары кёлтюрюллюкдю.
Андан сора да Къарачай-Черкесияны финанс министри айтхандан, ёксюз сабийлеге юй алыргъа бериллик ачха эки кереге ёсгенди. Ол 2020-чы джыл 77 миллионнга джууукъ боллукъду.
Аны тышында биринчи кере болуб, республикада чюгюндюрден шекер этиуге болушлукъ ачха бёлюннгенди. План бла белгиленнген кёзюуню ичинде джыл сайын 25 миллион сом берилликди. Фахмулу, билимли устазланы эллеге элтир муратда къуралгъан «Земский учитель» деген программагъа да ачха белгиленнгенди.
Хайыр келтирлик кёгет бачхала къураугъа, юч джылгъа дери сабийлеге джораланнган окъуу учреждениелени къурулушуна, физкультура-саулукъ сакълау комплекслени ишлеуге джоюллукъ ачха да белгиленнгенди бюджетде.
Ючюнчю, андан сора туугъан сабийлеге да джергили аналыкъ ачха берилгенлей турлукъду. Парламентарийле онгсузланы, инджилгенлени дарман-дары бла баджарыуну да контролгъа алгъандыла.
Узеирланы Хусей.
 
{jcomments}