КъЧР-ни ара шахарында сабийлеге уллу къууанч, Джангы джылгъы нызы терекни ачыу, болду. Черкесск шахарны ара майданы сабийледен, абадан къауумдан да толу эди.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни, Правительствосуну атындан да джыйылгъан миллетни республиканы Премьер-министри Аслан Озов алгъышлады. Ол, 2020-чы джылгъа тюбеу бла байламлы регионда къууанч ишлеге джол ача, 2019-чу джыл кёб ашхы, магъаналы иш этилгенин да чертди.
«Быйыл Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни буйругъу бла кёб магъаналы миллет проектни тамамлы ишлетиб башлагъанбыз. Республикабыз айныр, джашнар ючюн, джашауубуз не къадар мелхум болур ючюн барыбыз да биригиб ишлегенбиз. Келир джылгъа да кёб ашхы нюзюрюбюз, муратыбыз барды. Талай социал проектни джашауда орунлу этер умутубуз барды. Джангы 2020-чы джыл барыбызгъа да ашхылыкъланы, уллу хорламланы джылы болур деб, ышанама. Хар не да кесибизни къолубуздады, не къадар бир-бирибизге, республикабызгъа сакъ болургъа кюрешейик, бир-бирибизден джюрек джылыуубузну къызгъанмайыкъ.
Сабийлерибизни кёллери токъ болгъанлай, кёзлери насыбдан толгъанлай турсунла! Сохталаны, студентлени да экзаменлери, сессиялары джетишимли ётюб, джангы джылгъы каникуллада тынчлыкълы солурча болсунла. Барынга да насыб, саулукъ, мелхумлукъ теджейме, кёлюгюз хаман да, ма бу нызы терекни юсюнде чыракълача, джарыкъ болгъанлай турсун!» - деди Аслан Озов.
Джыйылгъанланы Буз Акка бла аны Туудукъчугъу, тюрлю-тюрлю таурухланы геройлары да алгъышладыла. Республикан миллет театрланы актёрлары, суратлау, сабий коллективле сахнадан джыйылгъанланы келе тургъан Джангы джыл бла алгъышладыла, джыр, тепсеу номерлери бла джыйылгъанланы кёзлерин ачдыла.
(БИЗНИ КОРР.).
 
{jcomments}