Бу кюнледе Москва шахарда «Бирикген Эресей» партияны XIX-чу съезди ётдю. Аны ишине Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы, «Бирикген Эресей» партияны Баш советини члени Темрезланы Рашид да къошулгъан эди.

«Бирикген Эресей» партияны съездини ишине партияны башчылары, РФ-ны Правительствосуну членлери, къралыбызны субъектлерини келечилери, губернаторла, Кърал Думаны депутатлары, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини членлери, джамагъат бирлешликлени келечилери, журналистле да къошулгъан эдиле.
Съездде партияны келир джылгъа борчларын белгиледиле. Аланы бири 2021-чи джыл Кърал Думагъа депутатланы сайлаугъа хазырланыу эди.
Съездни ишине Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин да къошулгъан эди. Ол партияны ишине уллу багъа бере, этилирге керекли ишлени, борчланы белгиледи. Президент айтхандан, эм керекли ишлени бири миллет проектлени джарашдырыу эмда аланы джашауда толтурууду.
«Къралыбызны ёсюуюнде, джангы ашхы дараджагъа чыгъарыуда этилирге керекли ишлени белгилерге керекди. Аны ючюн барыбыз да биригиб, бир-бирибизни ангылаб ишлерге керекбиз. Барынгдан да тилерим, адамланы джашауларын игилендирир джанындан ишлерге керекди, миллет проектлени толтурур джанындан къадалайыкъ», - дегенди Владимир Путин.
Президент айтхандан, партияны ишинде баш борчу адамла бла сёлешиудю, алагъа тынгылай да, эшите да билиудю. Аланы джарсыуларына къайгъырыргъа керекди. Артда этербиз деб къоймай, адам тарыгъыуу, джарсыуу бла келгенлей, анга болушур джанындан ишлеб башларгъа борчлудула партияны регионал бёлюмлери.
РФ-ны Правительствосуну Председатели, «Бирикген Эресей» партияны башчысы Дмитрий Медведев кесини докладында партияны келир джылгъа джумушларын, борчларын белгиледи.
«Бирикген Эресейни» программасыны тамалы РФ-ны Президенти Владимир Путинни курсуду. Биз барыбыз да ол белгилеген джумушланы толтуруу джанындан кюрешебиз. 2021-чи джыл Кърал Думагъа депутатла сайланныкъдыла, аны бла байламлы 2020-чы джыл ишибиз кёбдю. Партияны программасын, ол бюгюннгю излемлеге толусу бла келиширча, джангыртыргъа керекди. Сынамыбыз уллуду, алай а адамланы излемлери да ёсюб барадыла. Джангы программаны джарашдыргъан заманда, Парламентге сайлаулагъа къошулгъан заманыбызда да ол излемлени эсге ала ишлерге керекбиз», - деб чертгенди Дмитрий Анатольевич.
«Алай а эм бек партияны джамагъат приёмныйлерине келген соруулагъа таяныргъа керекди, - дегенди Премьер-министр. – Бюгюн биз адамла бла байламлылыкъ тутууну джангы моделин кёргюзгенбиз. Аны кёб функциялы аралыкъланы (МФЦ) сынамларында къурагъанбыз. Моделни борчу джамагъатны партия бла байламлылыгъын тынчыракъ этиудю. Аллай джангы приёмныйле къралыбызны болгъан субъектинде да ишлеб башларыкъдыла». Дмитрий Медведев келир ыйыкъ адамлагъа тюбеуню ыйыгъы боллугъун да айтханды.
Миллет проектлени юслеринден айтхан заманда Правительствону Председатели «Бирикген Эресей» партияны саулукъ сакълаугъа, билим бериуге, уллайгъан къауумгъа болушлукъ,  джаш юйдегилеге кёлтюргючлюк этиуге эмда шахарланы айбатландырыугъа аталгъан проектлени бирге къошуб, бирер уллу проект этерге деб оюмун билдирди. Ол айтхандан, талай ууакъ проектден эсе хар санагъатдан бирер уллу проект ишлесе, магъанасы уллу боллукъду.
Съездде партияны Генсоветинде тюрлю-тюрлю санагъатлагъа къарагъан алты иш къауум къуралды, Баш эмда Генсоветлени къурамлары джангыртылдыла. Аны тышында да партияны эркинликлени сакълагъан аралыгъы къуралды, анга башчыгъа Кърал Думаны депутаты Михаил Старшинов бла Russia Today телеканалны баш редактору Маргарита Симоньян сайландыла.

 
{jcomments}