Мындан алда Къарачай шахарда бир ашхы иш болду. Шахарны ара библиотекасыны къабыргъасында СССР-ни Джазыучуларыны союзуну члени, КъЧР-ни халкъ поэти Сюйюнчланы Алимни джашы Азаматха аталыб эсгериу къанга ачылды.
Библиотеканы аллында иги кесек адам джыйылгъан эди. Аланы арасында Сюйюнчланы Азаматны къарнашы Алаш, къызы Чанкаланы Татьяна, туудукълары, биргесине ишлегенле, джууукълары-тенглери дагъыда башхала бар эдиле.
Мемориал къанганы ачаргъа деб, Сюйюнчланы Азаматны туудукъларына – Сюйюнчланы Бэла бла Чанкаланы Ларисагъа - эркинлик берилди. Ала джабыуну алыб эсгериу къанганы ачханларында, джыйылгъан джамагъат харс уруб бу ашхы ишге къууаннганларын билдирдиле.
Андан сора сёзню тарих илмуланы доктору, профессор Къойчуланы Дагирни джашы Аскербийге бердиле. Ол Сюйюнчланы Азаматны джашау эмда урунуу джолларыны юсюнден джамагъатха толу хапар айтды.
- Азамат Алимович творчество бла кёчгюнчюлюкге дери кюрешиб башлагъанды. Биринчи назмусу Азаматха 17 джыл болгъанында басмаланнганды. Ол кеси да отузгъа джууукъ китабны авторуду. Аланы арасында назму, проза, окъуу китабла да бардыла. Аны иги кесек назмусуна макъамла салыннгандыла, бюгюнлюкде ала кимге да белгили джырладыла. Сюйюнч улуну чыгъармалары Эресейни халкъларыны тиллерине кёчюрюлгендиле. Ол кеси да уллу орус поэтлени Пушкинни, Лермонтовну, Есенинни дагъыда башхаланы назмуларын къарачай тилге кёчюрюб халкъны къууандыргъанды. Аны бла да къалмай джамагъат ишлеге да тири къошулгъанды. Былайда бир затны айырыб чертерге излейме, Сюйюнчланы Азамат кесини юйюнде, республикабызда биринчи болуб, адабият музей ачханды, - деди Къойчуланы Аскербий кесини сёзюнде.
Къарачай шахарда Къазауатны эмда урунууну ветеранларыны советини тамадасы Алийлайны Мухтарны джашы Ракай да сёлешди.
«Багъалы джамагъат! Бюгюн тарих магъаналы бир кюндю, нек десегиз, биз барыбыз да былайгъа келиб, Къарачайны закий уланы Сюйюнчланы Азаматха эсгериу къанга ачханыбыз бла ол ашхы адамны эсибизге тюшюребиз. Азамат Алимович къазауатны ветераныды, Ата джурт къазауатны II-чи дараджалы орденини эмда 15 медалны кавалериди. Ол ачыкъ кёллю адам эди», - деди Алий улу.
Бу этилген ишге уллу багъа бере, келген джамагъатха да разылыгъын билдире:
«Сыйлы эгечлерим, къарнашларым! Бюгюн сизни бла тюбешгениме бек къууандым. Сюйюнчланы тукъумну атындан Къарачай шахарны башчылыгъына, библиотеканы къуллукъчуларына да разылыгъымы билдиреме бу меориалны ачханлары ючюн…» - деди Сюйюнчланы Азаматны къарнашы Алаш.
Джыйылыу тамамланнганында, эсгериу къанганы тюбюне джамагъат гокка хансла салды.
Быллай эсгериулени магъанасы бек уллуду, артыкъ да бек, ёсюб келген джаш тёлюге.
САЛПАГЪАРЛАНЫ Умар.
 
{jcomments}