Эресей Федерацияда Экстремизмге къаршчы кюреш бардыргъан баш управлениени тамадасы полицияны генерал-майору Олег Ильиных «Полиция России» деген журналны редакциясына билдиргенине кёре, Эресейни ФСБ-сы бла МВД-сыны къуллукъчулары бизни къралны 17 регионунда террористлени ячейкаларын ачыкълагъандыла. Генерал айтханнга кёре, «Ислам къралны» (И.Къ., Эресей Федерация  истемеген) урушчу бёлеклери Москвада, Подмосковьеде; Астрахань, Владимир, Ростов, Самара, Саратов, Тюмень областлада, Краснодар, Ставрополь, Краснояр крайлада; Адыгея, Дагъыстан, Къабарты-Малкъар, Чечен республикалада; Ханты-Мансий бла Ямал-Ненец автоном округлада  джерлешиб болгъандыла.


 Аны тышында да «РИА Новости» билдиргеннге кёре, 2019-чу джылны озгъан алты айында террористлени 972 аманлыкъ ишлери ачыкъланыб, аланы этгенлерине кёре, айыбларына джолукъдуруу ишле бардырылгъандыла. 
Быйыл къыркъар (август) айда Къабарты-Малкъар Республикада, Калуга областда аманлыкъчыла теракт этерге башлагъанлайларына ФСБ-ны къуллукъчулары аланы тутхандыла.
КъМР-де тутулгъан террорист кеси джангыз болгъанды. Башха террорист бёлекле бла байламлы болгъанын бойнуна алмагъанды. Алай а аны чегетде асыраб тургъан сауут-сабасын, къол бла этилген атылтыучу затларын табхандыла. Артда ачыкъланнганнга кёре, ол тутулгъан алгъаракълада да терроризм бла байламлы этген аманлыкълары ючюн бир кере тутулуб чыкъгъанды.
Калуга областда уа, Орта Азиядан келген 6 адам чабыуулла этерге хазырланыб тургъандыла. Ала Сирияда кеслерича иннетлилеге ачха ашырыб тургъанлары да ачыкъланнганды.
Быйыл никкол (июнь) айда Ростов областны ФСБ-ны управлениеси билдиргеннге кёре уа джылны аллындан башлаб Къыбыла федерал округну джеринде «Ислам къралны» (И.Къ., Эресей Федерация  истемеген) къурамына кирген 50-ден артыкъ терс къанлы адам ачыкъланнганды.
Аллахха шукур, бизни республика бу башында сагъынылгъан субъектлени тизимине кирмейди. Терроризм бла къуру ФСБ-ны, МВД-ны къуллукъчулары кюреш этген бла къалыргъа керек тюлдю. Хар бирибиз да, кесибизни, балаларыбызны, ата-анабызны, джууукъ-тенгибизни джанларын сакълар ючюн къолубуздан келгенича кюреш этерге керекбиз.
     (БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}