Къыркъаууз (сентябрь) айны 17-де КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 6-чы чакъырыууну 1-чи сессиясында депутатла Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) Председателге Александр Ивановну сайлагъандыла. «Бирикген Эресей» партияны регионал бёлюмюню членлери Александр Ивановну кандидатурасын депутатлагъа къараргъа, деб теджеген  эдиле.


Александр Ивановгъа 51 джыл болгъанды. 2012-чи джылны эндреуюк (декабрь) айында «Бирикген Эресей» политика партияны регионал бёлюмюне секретаргъа сайланнган эди. Ол 2010-чу джылны байрым (февраль) айыны 11-ден бери Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели къуллукъну толтурады.
Александр Ивановну кандидатурасын республиканы Халкъ Джыйылыуунда (Парламентинде) Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид эмда 6 партияны келечилери джакълагъандыла.
Таша чёб атыу бла сессияда болгъан 49 депутат аны сайлагъандыла.
«Эм биринчи «Бирикген Эресей» партияны Баш советини члени Темрезланы Бориспийни джашы Рашидге, мени джакълагъаны ючюн, джюрек разылыгъымы билдирирге излейме. Ол мени да, республиканы Парламентин да кёб джылланы узагъына джакълаб келеди, къолундан келгенича болушханлай да турады. Аллай ышанмакълыкъ республиканы депутат корпусуну биригиб таб ишлегенини кючюнденди.  Темрезланы Рашид айтханлай, теджелген законланы бири алынмай къалмагъанды. Парламент бир-бирин ангылагъан кючлю къауум болуб, джууаблы ишлегенди. Мындан ары да джангы сайланнган депутатла парламентаризмни адетлерин тутуб, биригиб тири ишлериклерине мен толу ийнанама», - дегенди Александр Иванов.
Ол чертгенден, республиканы Парламентине сайланнган джангы къурам, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни регионну ёсдюрюрге деб кюрешген джолу бла тири барлыкъды. 

 
{jcomments}