Мындан алда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Къарачай-Черкес Республиканы къуралгъаныны 27-джыллыгъына эмда Черкесск шахарны 194-джыллыгъына аталыб бардырылгъан къууанч ишлеге къошулгъанды.

Байрамны ишине РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини сенатору Салпагъарланы Ахмат, РФ-ны Кърал Думасыны депутаты Боташланы Расул, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Черкесск шахарны мэри Руслан Тамбиев, КъЧР-ни Правительствосуну членлери, КъЧР-ни Парламентини депутатлары, муниципал районланы администрацияларыны башчылары, республикада джашагъанла эмда аны къонакълары къошулгъан эдиле.
Къууанч джыйылыуну аллы бла РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели Валентина Матвиенкодан, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковдан, РФ-ны Правительствосуну членлеринден эмда РФ-ны субъектлерини башчыларындан Темрезланы Рашидни атына келген алгъышлау телеграммала окъулгъан эдиле.
«Бу байрам кюннге биз кисибизни гитче джуртубуз КъЧР бла аны ара шахары Черкесскеге уллу сюймеклик бла тюбейбиз. Биз республикабызны тарихи бла ёхтемленебиз – анга 2022-чи джыл 100 джыл толлукъду.
Бирджуртчуларыбызны тюрлю-тюрлю тёлюлерини урунуу джетишимлери бизни учундурады.

 Сабийлерибизни, джаш тёлюню Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларыны, фахмулу врачларыбызны, устазларыбызны, маданият бла илму къуллукъчуларыбызны, спортчуларыбызны юлгюлеринде юретебиз», - дегенди Темрезланы Рашид джыйылгъанланы Къарачай-Черкесияны эмда Черкесск шахарны байрам кюнлери бла алгъышлай.
Темрез улу чертиб айтхандан, бюгюнлюкде болгъан кюч Къарачай-Черкесияда сабий да, уллу да бирча иги джашарча таблыкъла къураугъа бурулубду. Аны ючюн республиканы бютеу шахарлары бла районларында школла, сабий садла, спорт аралыкъла, стадионла ишленедиле, онла бла джол, коммунал инфраструктурала джарашдырыладыла.

«Арт джыллада республиканы ара шахарын айбат этген тюрлениулеге барыбыз да шагъат болгъанбыз. Къарачай-Черкесия бизни барыбызны да юйюбюз болгъанын ариу ангылайбыз. Ол себебден республикада джашагъан хар адам да былайда окъуу-билим, усталыкъ алыргъа, юйдеги къураргъа, сабий ёсдюрюрге мадар табарча таблыкъла къураргъа керекбиз. Ол затла джашауда орун алыр ючюн Эресейни Президенти Владимир Владимирович Путин теджеген миллет проектле джашаугъа сингдирилиб кюрешедиле. 2024-чю джылгъа дери адамланы социал джашауларын игилендирирге джораланнган миллет эмда федерал проектлени джарашыб тургъан «джол картасы» барды», - дегенди Темрезланы Рашид.
Андан ары сёзюнде Темрез улу республиканы социал-экономика тамалын салгъанланы барына да уллу разылыгъын билдириб, джыйылгъан миллетге игиликле теджеб алгъышлагъанды.
Андан сора республиканы Башчысы «Российский союз ветеранов Афганистана» деген Бютеуэресей джамагъат бирлешликни Къарачай-Черкесияда бёлюмюню правлениесини председатели Мамчуланы Исса-Алийни «Джуртуну аллында махтаулары ючюн» деген орденни медалы бла саугъалагъанды. «Махтаулу къуллукъчу» деген атны дагъыда 11 адам алгъанды – устазла, врачла, къурулушчула, кърал къуллукъчула, маданиятны эмда спортну айнытхан, джашнатхан адамла.
Джыйылгъанланы алгъышлай, Черкесск шахарны мэри Руслан Тамбиев да былай айтханды: «Бу шахар кесини тарихи, адетлери болгъан шахарды. Биз кесибизни бирджуртчуларыбыз бла – шахарны фахмулу, акъыллы адамлары бла – ёхтемленебиз. Уллу Ата джурт къазауатны заманында бизни джердешлерибиз Джуртубузну джаудан сакълагъандыла, къазауат бошалгъанындан сора уа миллет мюлкню айнытыр джанындан кюрешгендиле. Алай бла бюгюнлюкде биз илмуда, спортда, чыгъармачылыкъда джетишимле кёргюзген джаш тёлюбюзге къууанабыз.
Багъалы шахарчыла, биз барыбыз да бизни шахарыбыз мындан да ариу, мындан да иги, къоркъуусуз, хар не таблыгъы да болгъан шахар болурун излейбиз. Алай этерге къолубуздан да келликди».
Черкесск шахарны мэри афган къазауатны ветераны Андрей Анатольевич Бердниковгъа сакъатлагъа медицина-реабилитация ишле этиуде салгъан къыйыны ючюн, Афганистанда биргесине къуллукъ этиб ёлгенлени эсде тутдургъаны ючюн эмда джаш тёлюню аскер-патриот халда юретиуге салгъан къыйыны ючюн «Черкесск шахарны сыйлы адамы» деген атны бергенди.
Къууанч байрамны кёзюуюнде республиканы артистлери уллу концерт кёргюзгендиле. Ахырында уа белгили «Чингисхан» бёлек джырлагъанды.
СЕМЕНЛАНЫ Зарема.
 
{jcomments}