Республиканы байрамы этилген кюн Къарачай-Черкесиягъа Шимал Кавказда федерал автодор управлениени  тамадасы Лечхаджиев Руслан келген эди.
 Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Росавтодорну коллективинден адамла, Черкесск - Доммай джолну Важный бла Красногор эллени арасында ишин къурамлы тындыргъанлары ючюн бюсюреу эте,  «Безопасные и качественные дороги» деген миллет проектни джашауда бардырыуда джетишимли болгъанларын  билдирди. Тюбешиуде быйыл мындан ары этиллик ишлени юслеринден да сёлешдиле.


Росавтодор Джёгетей Аягъы шахарны арасы бла баргъан джолну тёрт машина бирден джюрюрча джарашдырыб бошагъанды, дерге боллукъду. Энди ёрге баргъан джолоучула, Черкесскеге кире айланмай, шахарны кюн чыкъгъан джанында Юбилейный микрорайонну этеги бла чыгъыб кетерча эте турадыла.
Лечхаджиев Руслан келир джыл Юбилейный бла Знаменка эллени арасында да джол ишлеуню проекти салыныб бошай тургъанын билдирди. Алай бла, Черкесскени кюн чыкъгъан къыйыры бла Знаменка элге барлыкъ джолну проектине кёре къурулуш ишле этилликдиле. Ол джолда беш кёпюр да боллукъду.
- Джолланы джарашдырыуда биз Росавтодор бла бирге баджаргъан ишлерибизни республикада джашагъанла, тышындан келген къонакъла да кёрюб къууанадыла, - деди Темрезланы Рашид.
* * *
Ол кюн дагъыда «Черкесск-Доммай» джолну 15-чи участогу ачылгъанына аталгъан къууанч болду. Анга КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла «Кавказ» федерал автомобиль джол управлениени» тамадасы Лечхаджиев Руслан да къошулгъан эдиле. 
«А-155» федерал джол Черкесск бла Кавминвод курорт шахарланы, бизде да дуниягъа белгили Доммайны, Тебердини, Архызны транспорт тыйгъычсыз джюрюрча байламлы этеди. Аны бла да къалмай Минводда аэропортха, Эресейни Илмула академиясыны астрофизика обсерваториясына барыргъа да таблыкъ къурайды. 
- Къарачай-Черкесияны джол инфраструктурасын ёсдюрюуде бек уллу иш этилгенди. Къайсы субъектде да джолла джашауда эм кереклиге саналадыла. Ала регионланы арасында байламлылыкъны бегитедиле, предприятиелени бирлешдиредиле, бизнесни ёсюмюне себеб боладыла, адамлагъа тынгылы джюрюрге онг бередиле. Ол затланы барына да джарарыкъ «Черкесск - Доммай» джолну биз бусагъатда ача тургъан участогуну магъанасы уллуду. Бек кёб, ауур иш этилгенди былайда.

Джолну кенгертиб, деменгили асфальт тёшегенден башлаб, джер кёчюуню тохтатырча тиреуле къураб, башындан саркъгъан илипинледен заран джетмезча  этиуде, чыракъла джаныб турурча мадар къурауда, башха джумушланы баджарыу да  комплекс халда тындырылгъандыла. Джол эллени аралары бла озады. Алада  джашагъан адамла да разы боллукълары хакъды. Нек десегиз, джангы ток чыбыкъла тартылыб, джарыкъ чыракъла тизилгендиле, связь джарашханды, суу келген, газ баргъан быргъылагъа, эллени ичинде орамлагъа, тийрелеге  къаралгъанды, джаяу джюрюгенлеге энди аламат тротуарла бардыла, - деди республиканы Башчысы Темрезланы Рашид. Уллу болушлукъ этгенлерин черте, Лечхаджиев Русланнга, ол тамадалыкъ этген коллективге да уллу бюсюреу этди.
- Регионну джолларын джарашдырыуда РФ-ны Президенти Владимир Владимирович Путин салгъан борчланы биз иги билебиз. Аны оюмлары «Безопасные и качественные автомобильные дороги» деген миллет проектни тамалыдыла. Къуру федерал джолланы юслеринден бармайды сёз. Бизни дагъыда регионал эмда муниципал дараджалары болгъан джоллагъа аталгъан программабыз барды. Ол да бек уллу ишди, аны да этиб башагъанбыз, – деб тамамлады сёзюн Темрезланы Рашид.
Андан сора Лечхаджиев Руслан башчылыкъ этген организацияда, джоллада къурулуш ишлени бардыргъан бёлюмню тамадасыны борчларын толтургъан Максим Галыгин КъЧР-ни Башчысыны Бюсюреу къагъыты бла саугъаланды. Дагъыда Федерал джолланы управлениесини Черкесскеде бёлюмюню тамадасыны орунбасары Хутов Муаядха «Къарачай-Черкесияны махтаулу къурулушчусу» деген сыйлы ат аталгъанын билдирди.
Лечхаджиев Руслан, Росавтодорну башчысы Андрей Костюкну атындан джыйылгъанланы Къарачай-Черкесияны Кюню бла алгъышлады, рахатлыкъ, джетишмле теджеди.
- Бу участокну реконструкциясын этген сагъатда, джолну эки джанын бегитиуге, былайы бла озгъанлагъа къоркъуу болмазча этиуге уллу магъана берилгенди. Саулай Шимал Кавказ федерал округну эллеринде быллай джоллада чыракъла кюндюзча джарытыб турурча джарашхан къуру Къарачай-Черкесияды, – деди Лечхаджиев Руслан. Подряд организациягъа, анда уруннган устала бла ишчилеге да джюрек разылыгъын билдирди. Аладан тогъуз адам «Кавказ» управдорну бюсюреу къагъытларына тыйыншлы болгъанларын да айтды.
Къууанч джыйылыуну аягъында Темрезланы Рашид бла Лечхаджиев Руслан джолну ачдыла. Биринчи алайы бла джол ишлеген техника озду. Андан сора Черкесск джанындан баргъан, Къарачай шахар табадан келген машинала да бир-бири ызындан озуб башладыла. Энди 15 километр узунуна тёртге бёлюнюб, тюз ортасы бла сакълыкъгъа салыннган белгиле да тизилген кенг джол бла суткагъа 45 минг автомобиль озаргъа боллукъду. Ол алгъындан эсе 2,5 кереге кёбдю.
Джер кёчюуден сакълар ючюн эки минг бла джарым буронабив свай джерге терен ийилгенди, бир минг метрден артыкъ узунлукъгъа аланы бегитиб турургъа бетон къуюлгъанды, 1,5 минг метрде да къабыргъа сюегендиле. Важный бла Правокубанский элледе джаяу джюрюгенле джолну бир джанындан ол бир джанына ётерча 16 белги салыннганды, 9 километр тротуар ишленнгенди.
     АППАЛАНЫ Билял.
 
{jcomments}