Темрезланы Рашид Къарачай-Черкес Республиканы Теберди шахарында Хорламны Паркы ачылгъаныны къууанчында болгъанды.

Мындан алда Къарачай шахар округну Теберди шахарында Хорламны Паркына тамамлы джангыртыу ишле этилиб къууанч халда ачылгъанды. Ол къууанчха Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, республиканы Правительствосуну членлери, Къарачай шахар округну тамадалары, джамагъаты да къошулгъан эдиле.
Хорламны Паркына шахарчыла бары бек сюйюб келиб солуучан эдиле. 1974-чю джыл Тебердиде «Кавказ» кинотеатрны ишлегенлеринде, аны тёгерегинде бу паркны да джарашдыргъан эдиле. Андан бери 45 джыл ётгенди. Кесини юбилей джылында Хорламны Паркы джангыдан тамамлы джарашдырылыб, келбет алгъанды. Паркда сабий эмда спорт зонала, адамла джюрюрча плитка тёшелген джаяу джолчукъла, аякъ машинала бла айланныкъ асфальт бла бетондан тёшелген джолчукъла, узун агъач шиндикле салыныбдыла. Аны бла бирге кече алайын ариу лампала да джарытадыла. Алай бла шахарны джамагъаты паркда солургъа бек сюйгенин эсге алсанг, былайда ашхы тюрлениулеге бек къууаннганды. Шахарны къонакълары, тебердичиле кюн иссиде юйдегилери бла терек салкъында кечинникдиле.
Темрезланы Рашид Теберди шахарны джамагъатын къууанчлары бла алгъышлаб, Теберди къуру Къарачай-Черкес Республиканы тюл, бютеу Эресейни эм ариу джерлерини бири болгъанын чертгенди. Аны бла къысха заманны ичинде республика бла округну башчылары биригиб курорт шахарны джашауун игилендирир ючюн кюрешириклерин билдиргенди.
«Тебердини кёб джарсыуу, къаралыргъа керекли джерлери барды. Аны амалтын  созмагъанлай  биринчиде Тебердини микрорайонун заманны излемине кёре джарашдырыргъа керекбиз», - деди КъЧР-ни Башчысы. Темрез улуну оноуу бла, 2020-чы джыл Теберди шахарда маданият юй ишленникди. Дагъыда бир джылны ичинде бусагъатда джабылыб тургъан кинотеатрны толусу бла джангыртырыкъдыла.
Темрезланы Рашид паркда да болгъанды, «Вершина» турист джолоучулукъ бирлешиуню иши бла да танышханды. Паркны ачхан кюн, Тебердини санаторийлеринде солугъан сабийле джыйылыб, «Республика славная моя!» деген конкурсха къошулгъандыла. Ала, Республиканы кюнюне атаб, асфальтда тюрлю-тюрлю бояуладан джасалгъан суратла салгъандыла. Андан сора Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла Къарачай шахарны башчысы Диналаны Алик Уллу Ата джурт къазауатда ёлген джердешлерибизге этилген эсгертмеге барыб, гюлле салгъандыла.
СЕМЕНЛАНЫ Аминат.
 
{jcomments}