КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, Къарачай-Черкесияда мизам-джорукъ сакълаугъа джууаблы Коордицион джыйылыуну, Терроризмге къаршчы комиссияны эмда Оператив штабны, бирге джыйыб, кенгеш бардыргъанды.

Бу кенгеш уллу джамагъат-политика мероприятиеле – Билимни кюню, Терроризмге къаршчы кюрешни кюню, Къарачай-Черкес Республиканы Кюню, Черкесск Шахарны кюню, Чёб атыуну кюню бла байламлы  бардырылгъанын айырыб чертгенди Темрезланы Рашид.
- Адамла кёб къатышхан бу мероприятиеле чырмаусуз, къайгъысыз ётер ючюн, къолубуздан келгенни барын да этерге керекбиз. Терроризмге къаршчы миллет комитетни аманаты бла терроризмге, экстремизмге къаршчы кюрешни къалай баргъанына багъа берликбиз. Адамлагъа джан къоркъуу салгъан сауут-сабаны, атылыучу затланы законсуз джюрютгенлеге къаршчы мадарланы сюзерикбиз,- дегенди Темрез улу.
Бу ишле  бла байламлы Къарачай-Черкес Республиканы Сайлау комиссиясыны председатели Абазалыланы Лариса, КъЧР-ни Ич ишлерини министерствосуну полициясыны тамадасыны орунбасары Ануар Шаев, Эресейни МЧС-ни КъЧР-де Баш управлениесини тамадасыны борчларын толтургъан Сергей Кравченко да сёлешгендиле. Кенгешни кёзюуюнде Къарачай-Черкес Республиканы Ич ишлерини министерствосуну полициясыны тамадасыны орунбасары Ануар Шаев 2019-чу джыл къыркъаууз (сентябрь) айны 1-ден аууз-герги (октябрь) айны 31-не дери «Къоруулау» деб оператив профилактика операция ётеригин эмда анга хазырланыу къалай баргъанын да айтханды.

 
{jcomments}