Багъалы школ сабийле эмда студентле! Хурметли окъуу системада ишлегенле!

Барыгъызны да Бютеуэресей байрам бла – Билимни кюню бла – алгъышлайбыз!
Эм биринчи уа, Къарачай-Черкес Республикада  быйыл биринчи классха баргъанланы алгъышлайбыз! 

Нек дегенде, аланы джашау джолларыны бек сейир кёзюую башланады. Ол джолда бара ала билим аллыкъдыла, джангы тенгчикле бла джолугъурукъдула, ол тюбешиуледен эслеринде кёб ашхы зат къалыб, саулай джашау джолларында ол иги сезимле джюреклерин джылытханлай турлукъдула. Школда сабий къуру окъуу, билим алгъан бла къалмай, кесини энчи адам шартларын, болумун, бара- баргъан джашауда ким боллугъун осмакълайды. Быйыл бизни республикада 6 минг сабий биринчи классха барлыкъды да, аланы ичинден космонавтла, врачла, инженерле, агрономла эмда башха устала чыгъыб, бу джашауну бютюн да иги этериклерине биз бек ышанабыз.
Сабийлени окъутууда, юретиуде устазланы джууаблылыкълары, къыйынлары бек уллуду. Арымай-талмай сабийлени окъутуб, юретиб кюрешгенлери ючюн, устазлагъа джюрек разылыгъыбызны билдиребиз. Устазланы сабийлеге сюймекликлери, ол сюймекликден сабий джюрекде джаратылгъан ышанмакълыкъ ёмюр-ёмюрю джукъланмагъанлай туруучанды.
Бюгюнлюкде бизни республикада сабийле джунчумай окъурча, спорт бла кюреширча, тюрлю-тюрлю усталыкъла бла шагъырей болурча, юренирча кёб ашхы иш  этилгенди. Эресейни Президенти Владимир Путинни: «Насыблы сабийлик – насыблы кърал» деген  айтыууна биз бек уллу магъана бере,  этген ишибиз ол сёзлеге тыйыншлы болурча баджарыб кюрешебиз.
Къаллай усталыкъны алыргъа излегенлерин  кеслерине ачыкъ этиб, орта, баш билим берген окъуу заведениелеге кирирге излеген сабийлерибиз бла,  сайлаб бошаб, окъуй тургъан студентлерибиз бла эмда  хар сабийлеге джюрек джылыуларын берген устазларыбыз бла биз кемсиз ёхтемленебиз.
Багъалы джердешлерибиз! Бу джарыкъ кюнде барыгъызгъа да саулукъ-эсенлик, сёл болмаз тирилик, тутхан ашхы ишигизде уллу джетишимле теджейбиз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.

 

 
{jcomments}