Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Къыркъаууз (сентябрь) айны 3-сю бизни къралыбызда Терроризмге къаршчы турууда бир иннетлиликни кёргюзген кюндю.


Бу кюнню белгилерге адамланы эслерин уятхан 15 джылны мындан алгъа Терк Башы Тегейни Беслан шахарында болгъан уллу бушууду. Ол  кюн чыртда хаталары болмагъанлай джюзле бла адамла ачыгъандыла. Аланы араларында сабийле, тиширыула, джюкге алыннган (заложники) джакъсызланы къутхарыб кюрешген джорукъну сакълагъан  адамла болгъандыла.
Джылла озгъанлыкъгъа адамланы джюреклерине ол кюн тюшген ачы джара, бушуу сёл болмагъандыла.
Эресейни тарихинде бушуу адамланы кёб кере бирлешдиргенди. Ол кюнлени да эсибизге тюшюре, ол къыйынлыкълада ачыгъанланы джарыкъ сыйларына баш ура, аланы джууукъ-тенглери бла бирге бушуу этебиз.
Терроризмге къаршчы кюреш этиу, бизни къралыбызны эм баш ишлерини бириди. Бу къанлы кюрешде саулай дунияны халкълары бирикмеселе, рахатлыкъны сакълагъан бек къыйын боллугъу ол хакъды.
Бесланда эмда башха джерледе болгъан къыйынлыкъла энди бир джерде да болмасынла. Барыгъызгъа да рахатлыкъ, эсенлик теджейбиз.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}