Орус география бирлешликни къурамында ишлеген волонтёрла Къарачай-Черкес Республикада орналгъан Халега кёлню тюбюн тинтиб кюрешедиле. Аланы муратлары Уллу Ата джурт къазауатда кавказ ауушланы джакълай ёлген аскерчилени ёлюклерин табаргъады.


Бу кёл тенгизден 2680 метр мийикликде орналгъанды. Аскерчи архивледе айтылгъандан, кёлню джагъасында фашист аскерчиле 12 совет аскерчини ургъандыла.
«810-чу аскер бёлек онг джанында, Аскер-Сухум джолну башында фашистле бла къанлы уруш бардыргъан 815-чи аскер бёлекге къошулургъа излегенди. Клухор ауушну джакъчыларына тынч этеме деб, корпусха башчылыкъ этгенле 810-чу бёлекге Халега ауушдан ётюб Аксаут ёзеннге тюшерге, андан, Гоначхирни къаты бла Аскер-Сухум джолгъа чыгъаргъа буйрукъ бергендиле. Ол кюнден башлаб, бютеу Мысты-Башы тауну узунлугъуна ачы урушла баргъандыла. Бизни аскерчилерибиз кёб къан тёкгендиле, алай а джауну Тау Артына иймей, тыйгъандыла. Аланы джигитликлерине аталыб талай эсгертме салыннганды», - дегенди экспедицияны тамадасы Эрнст Антонов.
Излеучю къауумну къурамында медик-биологла, географла, Адыгея Республиканы, Краснодар крайны эмда Саратов областны аскер-патриот клубларыны членлери, Украинадан драйверле да бардыла. Излеу-тинтиу ишле юч ыйыкъны барлыкъдыла.
Излеу-тинтиу ишлени кёзюуюнде табылгъан затла Зеленчук районну Къарданик стансесини музейине берилликдиле.
Озгъан джыл Эрнст Антонов башчылыкъ этген къауум Айлы (Лунное) кёлню тинтген эди. Уллу Ата джурт къазауатны джылларындан затла излеген бла бирге, экспедиция кёлню теренлигин, сууну джылыуун да ёлчелеген эди.
Къыркъар (август) айны 17-де Къарачай-Черкес Республиканы Зеленчук районунда экспедициягъа къууанч халда тюбеб, волонтёрлагъа республиканы Правительствосуну атындан Разылыкъ къагъытла берилген эдиле.

 
{jcomments}