Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов бла тюбешгенди.


 Премьер-министр республикада тюрлю-тюрлю санагъатла бла байламлы миллет проектлени джашаугъа сингдириу къалай баргъанындан хапар айтханды. Айтыргъа, аланы хар бири джашауда орунлу болур ючюн, баджарыллыкъ ишле белгиленнгендиле, аланы болджалдан кечикмей  джашаугъа сингдириуню къайгъысы да этиледи.
Тюбешиуню кёзюуюнде джангы окъуу джылгъа окъуу билим берген учреждениелени эмда къыш кёзюуге фатар-коммунал мюлкню хазырланыуларыны юсюнден да сёз баргъанды.

 
{jcomments}