Къобан районну Ильичёвское элинде джангы джарыкълыкъ юй ачылгъанды.

Къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Парламентни депутатлары, республикан Правительствону къуллукъчулары, районну башчылары, Ильичёвское элни адамлары да келген эдиле.


Темрезланы Рашид, элчилени джангы мекям бла алгъышлай, арт эки джылны ичинде Къобан районда экинчи джарыкълыкъ юй ишленнгенин айтды. Счастливое элде да джангы джарыкълыкъ юй ишлене тургъанын билдирди.
«Бюгюнлюкде Къобан районну эллерин айнытыу джаны бла этиллик ишлерибиз энтда кёбдюле. Республикан Правительствону членлери эмда районну тамадалары бла кенгешиб, Ильичёвское элде джангы сабий сад ишлерге деген оноугъа келгенбиз.
Биз республиканы болгъан районларына, эллерине да бирча эс бёлебиз. Алай а миллет биригиб, властха билеклик этмесе къолубуздан джукъ да келлик тюл эди», - дегенди Темрезланы Рашид.
«Бизни элибизге джарыкълыкъ юй бек керекли эди. Бу кюнню биз кёб сакълагъанбыз, аны себебли, байрамыбыз артыкъ да къууанчлыды. Маданиятны уясы болгъан джерде адамла биригедиле, уллу-гитче бир-бирини сыйын кёре, фахмулу адамла бир тилли бола, джашау джарыкъ саркъады», - дегенди Ильичёвское элде джашагъан Баиланы Исмаил.
Ильичёвское элде джарыкълыкъ юйню къурулушу 2018-чи джыл «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы» деген программаны тамалында башланнганды.
Джангы мекямда тепсерге, тигерге-бичерге, сурат салыргъа юретген юч кружок ишлейди.
Джарыкълыкъ юйню 660 квадрат метр джери барды, 250 адам сыйынырча уллу концерт залы, тепсерге джараулу бёлюмю, библиотекасы да барды. Сакъатлыкълары болгъан адамлагъа хар не таблыкъла да къуралгъандыла.
Бюгюнлюкде Къарачай-Черкес Республикада «Культурная среда» деген миллет проект джетишимли толтурулады. 2024-чю джылгъа дери республикада талай джарыкълыкъ юй ишленникди эмда джангыртыллыкъды. Къобан районда проектни тамалында 9 объект ишленникди.
2019-чу джыл Счастливое, Ташкёпюр, Элбургъан, Къойдан, Адиль-Халкъ, Бесленей элледе, Сторожевой станседе джангы джарыкълыкъ юйле ишленникдиле.
Аны тышында да Курджиново элде джарыкълыкъ юй эмда Ючкекен элде маданият аралыкъ да джангыртыллыкъдыла.

 
{jcomments}