Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Къобан районда болуб, районну эллерини джамагъаты бла Кавказский посёлокда тюбешгенди. Анда аланы социал санагъатны айнытыу, айбат этиу ишлени бардырыу бла, фатар-коммунал мюлкню болумун эмда джолланы джангыртыу бла байламлы сорууларына джууабла бергенди.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид быллай тюбешиуледе районда, элледе терк баджарылыргъа керекли ишле толу ачыкъ болгъанларын чертгенди.
Тюбешиуде белгиленнген затланы барын эсеблеб, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Чапаевское элде инфраструктураны джарашдырыргъа, ара орамгъа чыракъ тартыргъа эмда ФОК-ну къурулушун башларгъа оноуун этгенди. Дагъыда Дружба элде джангы ишлениб хайырланыугъа бериллик школну мекямында музыка школ ачылыргъа кереклисин билдиргенди. Мичуринское элде школну спорт залы керекли инвентарь бла тыйыншлысыча баджарыллыгъыны эмда башха магъаналы ишле да этилликлерини юслеринден айтханды.
Ол тюбешиуню кёзюуюнде Темрезланы Рашид Водораздельное элде терек бачхала орнатырча алма терекле берирге аманат этгенди. Дагъыда Чапаевское, Водораздельное эмда Светлое элледе сабийле солурча таблыкъла къураллыкъларын да билдиргенди.
Андан сора да, Къобан районча уллу муниципалитетни кесини энчи район больницасы болургъа кереклисин чертиб, республиканы Къурулуш министерствосу бла джергили органлары келишиб, район больницаны ишлеб, ачаргъа кереклисин да къаты айтханды. Республиканы Башчысы чертгенден, хар бир элибизде медицина учреждение бла маданият къала ачар джанындан ишле бардырыргъа керекди.
Темрез улу билдиргенден, Къурулуш министерство бла Джол управление биригиб, программа къураб, республикабызны бютеу эллеринде джолланы джангыртырыкъдыла. Республиканы Башчысыны оноуу бла элледен чыгъарылгъан багуш ючюн тёленнген ачханы багъасы да 20 процентге аз боллукъду.
Дагъыда Темрез улу Светлое бла Водораздельное эллени джамагъаты бла энчи тюбешиб, джарсыуларына къараргъа айтханды. Анда «школ+ сабий сад» деген джорукъ бла школ ачаргъа кереклисин чертгенди.
Тюбешиуде республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «Устройство и развитие  сельских территорий» деген программаны кючю бла райондан бешеуленнге юй сатыб алырча неда ишлерча сертификатла да бергенди.
Джыйылыуда Къобан муниципал районну администрациясыны тамадасы Чомаланы Мухаммат-Амин 2018-чи-2019-чу джыллада районда этилген ишлени эмда социал-экономика ёсюмню ахыр эсеблерини юслеринден айтханды.
Район башчы «Шахарланы айбатлы этиу» деген программаны тамалында кёб иш этилгенин чертди. Кавказский бла Октябрьский посёлоклада кёб фатарлы 5 юйню арбазлары, Кавказский бла Октябрьский посёлоклада, Николаевка, Дружба, Знаменка, Чапаевское эмда Счастливое эллени джамагъаты джыйылгъан, солугъан джерле табышлы джарашдырылгъандыла.
Ол, Холоднородниковское элде «школ+сабий сад» деген джорукъ бла джангы школну къурулушу бардырыла тургъанын, Кавказский посёлок бла Счастливое элде маданият къаланы джангы мекямлары ишлениб башланныкъларын, Счастливое элни паркы джангыртыла тургъанын да айтханды.
Къобан районда юч эмда андан аслам сабийлери болгъан юйдегилеге закон бла  тыйыншлы болгъан юй орунла да бериледиле. 2019-чу джыл Дружба элде 48 юй орун,  Чапаевское элде 19 юй орун берилгенди джаш юйдегилеге. Кавказкий посёлок бла Знаменка элде да джерле берир джанындан иш бардырыла турады. Районну эллерини барында да кёб сабийлери болгъан юйдегиле энчи мекям ишлерлей джер берилликди.
(Бизни корр.).
 
{jcomments}