Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!

Сабийлени джакълауну халкъла арасы кюню бла ачыкъ джюрекден алгъышлайбыз!

Адетдеча, джыл сайын, сабийлени эм бек сюйген айларыны биринчи кюнюнде бу джарыкъ, къууанч байрамны белгилейбиз. Джай ала сакълаб тургъан каникуллары башланадыла. Алагъа бу кёзюу къууанчдан, берекетден толгъан аламат заманды. Биз да сабийлеге огъурлу, джюрекге джууашлыкъ берген джашау къураргъа борчлубуз.

Сабийлени джакълауну кюню уллулагъа, ёсюб келген тёлю ючюн джууаблылыкъны да эсгертген байрамды. Кавказда, башгъа джамагъатладача, бурундан келген адет бла, ёге сабий болмайды. Биз барыбыз да аланы тамблагъы кюнлерине джууаблыбыз.

Алайды да, биз да кесибизни джанындан, Къарачай-Черкесияда ёсюб келген сабийлени тамблалары къууанчлы болур ючюн ишлейбиз. Ол джаны бла бардыргъан ишледе биринчиге сабийлени саулукъларын сакълауну, аланы асыулу билим алыргъа эркинликлерин баджарыуну эмда миллетлерибизни адеб-намыс, ишленмеклик шартларына юрениб ёсерлерин излей социал-джарыкълыкъ эмда спорт учреждениелени, школланы, сабий садланы аслам этиб, ачар джанындан кюрешебиз.

Хурметли джердешле, сизни бу ашхы байрам бла алгъышлайбыз! Хар юйюрге ёлчемсиз насыб, берекет, рахатлыкъ эмда игилик теджейбиз.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.

 

 
{jcomments}