Хычаман (май) айны 22-де Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Юйюню Уллу залында республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид хар джыл сайын баямлаучу Чакъырыуун-Докладын этди.

Ол озгъан 2018-чи джыл республикабызда этилген ишлени, быйыл баджарылгъан эмда этиллик ишлени ачыкълады.

Темрез улуну сёзюне тынгыларгъа Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини Аппаратыны КъЧР-де Баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, КъЧР-ни Правительствосуну членлери, джорукъ сакълаучу эмда кюч структураланы тамадалары, шахар эмда район администрацияланы башчылары, дин къуллукъчуланы, джамагъат бирлешликлени келечилери, билим бериуню, медицинаны махтаулу къуллукъчулары, социал сфераны ишчилери да келген эдиле.

- Къарачай-Черкес Республиканы Конституциясында айтылгъаннга кёре, бюгюн мен, 2018-чи джылны эсеблерин чыгъаргъан Докладны сизге теджей, озгъан джыл республикада не этилгенин, быйыл не этиллигини юслеринден толусу бла хапар айтыргъа излейме.  Бизни ишибизни баш магъанасы не да этиб, халкъгъа джараулу джолну сайлаб, аны джашау дараджасын иги этиудю. Ма ол заманда джамагъат бизни ангыларыкъды, салыннган борчланы джашауда толтурургъа кючюн-къарыуун аярыкъ тюлдю, - деди КъЧР-ни Башчысы Темрез улу.

КъЧР-ни Башчысы айтханнга кёре, озгъан джыл республиканы джамагъатына иги джылланы бири болуб ётгенди. Властланы бютеу органлары, республиканы аллында салыннган борчланы, джамагъатны излемин, джашауун мийик дараджалы этер ючюн тамам къарыуларын салыб ишлегендиле.

- Бюгюнлюкде республикада рахатлыкъ деменгили орналыбды, адамланы джашауларына къоркъуу джокъду, биз не заманда да гражданланы эмда табышлылыкъ ишле бла кюрешгенлени излемлерин джакълаб тургъанбыз.

Бизни баш борчубуз Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Указларын джашауда толтуруб, уллу къралны адамлары мелхум джашауда джашарча этергеди.

Республиканы джамагъаты не заманда да властха ышаныб, ишлери бла регионну социал-экономика болумун джашнатыугъа, инфраструктура ишлени джашауда толусу бла бардырыугъа уллу себеблик этеди.  Ма аны ючюн мен сизге уллу джюрек разылыгъымы билдиреме.

2018-чи джыл  бизни эсибизде къаллыкъ джылды. Нек десегиз, озгъан джыл рахатлыкъны, мамырлыкъны, мелхум джашауну сюйгенле, сайлаулагъа барыб, Владимир Владимирович Путин ючюн чёб атыб, аны джангыдан уллу къралыбызгъа Президент этгендиле. Чёб атыугъа бизни республиканы джамагъаты да тири къошулуб, асламысы В.В. Путин ючюн чёб атхан эди.

Владимир Путин къралыбызны джамагъатыны джашауун игилендирир ючюн тохтаусуз кюрешгенлей турады. Артыкъ да бек Май Указында кёб ашхы ишлени джашауда сингдириуге уллу эс бёлюнеди. 2024-чю джылгъа дери Май Указда айтылгъан затланы джашауда сингдирирге амалсыз керекбиз, - деди Темрез улу.

Докладда айтылгъаннга кёре Къарачай-Черкес Республика миллет проектлени хакъындан алыннган федерал программаланы джашауда толтурургъа уллу эс бёлюнеди. Республика ма аллай 43 федерал программагъа къошуллукъду. Аланы джашауда толтурур ючюн, 4,5 миллиард сом берилликди.

Аналыкъны, сабийликни джакълаугъа, экисине да къайгъырыугъа бизни республикада уллу эс бёленнгенин да чертди КъЧР-ни Башчысы кесини Докладында. Бусагъатда юч эмда андан да кёб сабийлери болгъанлагъа регионал Ана капитал тёленеди. Тамада къауумгъа да - джыллары келгенлеге - болушлукъ этиу баш орунланы бирин алады. Сёз ючюн, аланы джашауларын игилендирир ючюн талай законопроект алыннганды.

- Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйлыууну (Парламентини) депутатларына, бютеу политика партияланы фракцияларына  джетишимли ишлегенлери ючюн, республикада бардырылгъан социал ишлеге тири къошулуб, аланы джашауда сингдирирге себеблик этгенлери ючюн уллу джюрек разылыгъымы билдиреме. Быйыл КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууна джангы депутатла сайланныкъдыла. Политика партияла кандидатланы тизимин хазырлагъан заманда бир затны унутмазгъа керекдиле: энди сайланныкъ депутатла кеслерини ишлерин билген устала, таза кёллюле, халкъ ючюн джан аурутханла болургъа керекдиле. Сайлаула быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 8-де бардырыллыкъдыла. Республиканы джамагъаты сайлаулагъа тири къошулуб, этимли, къайгъырыулу кандидатла ючюн чёб атарла, - деб ышанама, - деди КъЧР-ни Башчысы.

Темрез улу республиканы экономикасына уллу эс бёлдю эмда промышленностда инвестицион проектлени джашаугъа сингдириуню юсюнден да толу хапар айтды. Аны бла биргелей, Башчы бизни республикада къурулуш ишлеге да уллу эс бёлдю кесини Докладында. Аны айтханына кёре, озгъан джыл социал эмда маданият магъаналы талай объект ишленнгенди - школла, сабий садла, спорт площадкала. Маданиятны къалалары эмда ФАП-ла ишлениб, хайырланыугъа берилген эдиле. Быйыл да бизни республикада къурулуш ишле тири джюрюш бла барлыкъларын чертди ол.

КъЧР-ни Башчысы кесини сёзюнде саулукъ сакълауну юсюнден да  айтды.  Ол айтханнга кёре, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» деген миллет проектни джашауда бардыра эски фельдшер эмда фельдшер-акушер пунктланы орунларына уллу медицина комплексле ишленникдиле. Джангы медицина объектле да ишлениб, хайырланыугъа берилликдиле, медицина объектле бюгюннгю заманны излемине келишген техника бла баджарыллыкъдыла. Ол ишле джашауда бардырылсала, бизни республикада медицина мийик дараджада боллукъду.

Черкесск шахарны шимал джанында джангы поликлиниканы къурулушу бите турады. Ол бюгюннгю заманны излемине келишген поликлиника боллукъду. Бусагъатдача болмай, ауругъанла кеслерини кёзюулерин кёб сакъларыкъ тюлдюле. Ауругъанлагъа медицина болушлукъ заманында этиле турлукъду.

Къарачай шахар бла районда да федерал аралыкъны болушлугъу бла джангы медицина учреждениени къурулушу башланнганды. Анда бир кёзюуге 350 адам кесини саулугъуна къаратыб чыгъарыкъды.

Докладда айтылгъаннга кёре джамагъатны иш бла баджарыугъа, билим бериуню игилендириуге, туризмге, республиканы эллерин айбат этиуге да уллу эс бёлюннгенди. Озгъан джыл 178 арбаз площадка бла 97 джамагъат тийре толусу бла джангыртылгъан эдиле. Аллай ишле быйыл да барлыкъдыла.

- Республиканы джамагъатын таза суу бла баджарыу не заманда да эсибизни бёлгенлей тура эди, - деди Темрез улу. – Бусагъатда да ол зат бизни эсибиздеди. Республиканы талай элинде эски быргъыланы ауушдуруу барады. Эллеге кереклисича бир таза суу барырча мадарла этиледиле.

КъЧР-ни Башчысы айтханнга кёре, республиканы джолларында чарпыула аз болурча мадарла этилирге керекдиле. Бу арт джыллада джол-транспорт чарпыулада аз адам ачыгъанды. Мындан ары да джолланы игилендириб, керекли белгилени салыб, адамла транспортларын мардадан эсе къызыу сюрюб,  джол чарпыугъа тюшюб ачымазча этиу кимни да борчуду.

Ёсюб келген джаш тёлюню ариу халиге юретиуге уллу эс бёлюрге керекбиз. Джаш тёлю бизни тамблабызды.  Аны ариу халиге юретиу барыбызны да борчубузду, - деди Темрезланы Рашид.

Регионну дин къуллукъчуларына да уллу разылыгъын билдирди КъЧР-ни Башчысы. Ол айтханнга кёре, республиканы дин къуллукъчулары джаш тёлюню ариу халиге юретиуге, республикада мамырлыкъны сакълаугъа уллу къыйынларын къошадыла. Артыкъ да бек Темрез улу Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны председатели, Муслиманланы дин управлениесини председатели, республиканы муфтийи Бердиланы Алийни джашы Исмаил хаджиге, Пятигорскени эмда Черкесскени Архиепископу Феофилактха уллу разылыгъын билдирди.

- Республиканы Правительствосу бла федерал властны араларында орналгъан келишмекликге мен бек разыма, - деди Темрез улу. – Мындан ары да биз бир-бирибизни ангылаб ишлерикбиз. Ол зат бизни барыбызны джангы хорламлагъа келтирликди. Хорлам болгъан джерде уа къууанч, насыб, мамыр джашау болмай къалмайдыла…

 

КЪОБАНЛАНЫ Махмут.

 
{jcomments}