Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, «Сады Карачаево-Черкесии» инвестицион проект деген джашаугъа сингдириле тургъан джерге баргъанды. Ол проект 2017-чи джыл ишлеб башлагъанды. Республиканы Башчысы анда, джашы Марат бла, кертме терекле орнатыуну экинчи кёзюуюне къошулгъанды.

Бу проектни къалгъанладан башхалыгъы - Адыге-Хабль районда къуру  кесибизни къралдан чыкъгъан терекчикле орнатылгъандыла. Бюгюнлюкде былайда 210 гектар джерде салыннган алма терекле кёгет бериб башлагъандыла. Планнга кёре белгиленнген 30 гектарны 10 гектарына, уллу хайыр берлик кертме терекле да орнатылгъандыла. Эм ахырында былайы бусагъатдагъы Эресейде эм уллу кертме бачха боллукъду. Бу проект бусагъат заманны технологияларыны кючюнден джашаугъа кийириледи. Терекчикле суу тамчыла бла сугъарыладыла, аланы буздан сакълагъан затла да бардыла.

Проектни тамадасы Айдын Ширинов Темрезланы Рашидге мындан ары не этиллигини  ачыкълай, кёгетлени сакъларча мекямла ишлеуню, къозла, джилекле ёсдюрюуню юсюнден да айтханды.

Проектни баш мураты Къарачай-Черкесияны башха районларындан, бачхачылыкъ бла кюрешген предприятиеле бла энчи мюлклени бу ишге къошууду.

Быйыл республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни башламчылыгъы бла, джангы республикан программа джашауда орун аллыкъды. Ол программагъа кёре элчилени энчи бачхаларында, уллу хайыр келтирлик, ууакъ терек бачхала салыугъа тири джюрюш берилликди. Ол иш алгъы бурун Уруп, Зеленчук районлада этилиб башланныкъды.

Аны тышында «Сады Карачаево-Черкесии» деген компанияда окъуу проект джашаугъа толу киргизилликди. Аны тамалында республиканы шахарлары бла районларындан школчула алайгъа экскурсиягъа барыб, терекчилик иш бла танышадыла. Келир заманда бу усталыкъ джашауда тыйыншлы орун алыр деген муратда, устала сабийлени эслерин терекчиликге бёледиле.

 

Лепшокъланы Хусеин.

 
{jcomments}