Багъалы ветеранла! Хурметли джердешлерибиз!

Сизни барыгъызны да Уллу Хорламны кюню бла таза джюрекден исси алгъышлайбыз!

Хычаман (май) айны 9-у ашхылыкъны, тюзлюкню хорламы болуб къалмай, Ата джуртну сакълай, джигитлик этгенлени, урушда джан бергенлени эсге тюшюрген кюндю.

Уллу Ата джурт къазауатда Хорлам къралыбызны халкъларын бирлешдирген белгиди; джигит аскерчилерибизни, тылда ишлеген джигер адамларыбызны  атларын ёлюмсюз этген тарих китабды.

Къарачай-Черкесияны кёб джашлары, къызлары къралыбызны азатлар ючюн уруш этиб, Волгадан Берлиннге дери созулгъан къанлы джоллада джан бериб, топуракъ юлюшлерин табхандыла.

Тёлюле бир-бирлерин ауушдура келгенликге, биз, бизден джаратылгъанла бир заманда да унутурукъ тюлбюз ол бушуулу урушну, ол Уллу Хорламны! Ол къанлы урушда ёлген джигитлени джаш тёлюню эсине салыб туруу – ол бизни борчубузду. Шукур, тёлюлени сынджырлары юзюлмейди. Саулай къралда да, бизни Къарачай-Черкесде да «Ёлюмсюз полк» деген къозгъалыу джыл джылдан кюч ала барады. Бизге азатлыкъны, насыб джашауну келтирир ючюн джанларын берген тюз аскерчилени, абычарланы эсибизге тюшюре, сагъышыбызда аланы алларында башыбызны энгишге ие, белибизни бюгебиз. Уллу Хорламны келтирген джигит аскерчиле бла, тылда къаджыкъмай уруннган джигер ишчиле бла тюбешсек, аланы кёргенибизни, ала бла бир заманда джашагъаныбызны кесибизге уллу сыйгъа санайбыз.

Хурметли ветеранла!

Сизге, сизни эм джууукъ адамларыгъызгъа саулукъ, насыб, мелхумлукъ эмда кёб джыл джашау теджейбиз!

Къарачай-Черкесияда джашагъан джердешлерибизге, сюйген къралыбызда хар бир инсаннга да рахатлыкъ, келишмеклик, насыб  юйюгюзден кетмей турсун дейбиз.

Сизни сыйыгъызны бек кёрген, 

 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

ТЕМРЕЗЛАНЫ Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

ИВАНОВ Александр

Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

ОЗОВ Аслан

Багъалы ветеранла эмда Уллу Ата джурт къазауатны  джылларында тылда ишлегенле! Къарачай-Черкесияда джашагъан хурметли джамагъат!

Уллу Хорламны 74-джыллыкъ байрамы бла таза джюрекден алгъышлайма! Бизни къралда джашагъан хар адамгъа да бу байрамны магъанасы бек уллуду.

Уллу Ата джурт къазауатны заманында бизни азатлыгъыбыз ючюн джанларын, къанларын аямай уруш этиб, джигитлик танытыб ёлген адамларыбызгъа уллу бушуу этдирген, фашизмни хорлагъанларына да джюреклерибизге уллу къууанч келтирген унутулмазлыкъ уллу байрамды хычаман айны 9-чу кюню.

Багъалы ветеранла эмда тылда ишлегенле! Биз сизни аллыгъызда башыбызны энгишге эте, белибизни бюге, джюрек  разылыгъыбызны билдиребиз! Ата джурт ючюн джан берген джигитлерибизни атларын а ёмюрде да унутурукъ тюлбюз!

Барыгъызгъа да саулукъ, насыб, рахат джашау теджейме!

Джашасын, джашнасын Уллу Эресей къралыбыз, хар заманда аны къурамында Къарачай-Черкес Республикабыз!

 

РФ-ны Федерал Джыйылыууну

Федерация Советини члени

САЛПАГЪАРЛАНЫ Ахмат.

 

Багъалы ветеранла, тылда ишлегенле эмда Уллу Ата джурт къазауатны  джылларында туугъан, ёсген сабийле! Къарачай-Черкесияда джашагъан хурметли джамагъат!

Барынгы да таза джюрекден Уллу Хорламны кюню бла алгъышлайма! Къазауат джарсыу салмагъан бир юйдеги да джокъду бизде, аны амалтын  Хорлам байрам бизни хар бирибизге да багъалыды. Бу байрам Ата джуртубузну сакълагъанланы эркишиликлерине, джигитликлерине белги бола, халкъланы иннетлерин бирлешдиреди.

Къарт аталарыбыз, аланы аталары Уллу Ата джурт къазауатны заманында  джигитлик этиб, бизге Уллу Хорламны келтиргенлери ючюн, биз алагъа хар заманда да разы болгъанлай турабыз эмда аланы атлары бла ёхтемленебиз.

Хурметли джердешлерибиз! Бу байрам кюнде хар биринге саулукъ, мелхумлукъ теджейме. Хар заманда башыгъызда чууакъ кёк болсун, юйюгюз берекетден толсун!

 Сизни сыйыгъызны бек кёрген,

 

Эресей Федерацияны

Кърал Думасыны

Къарачай-Черкес Республикадан

Депутаты

 

 
{jcomments}