Къарачай-Черкесияда озгъан 2018-чи джыл кёб тюрлю ашхы зат этилгенди. Ала республиканы социал-экономика, маданият, спорт джашауунда уллу магъаналары болгъан ишледиле. Аланы арасында регионал, Бютеуэресей, къралла арасы даражада этилген джумушла да бардыла.

Озгъан джыл Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Шахарланы, эллени джарашдырыуну джылы этиб баямлагъаны бла башланнган эди. Аны тамалында республиканы муниципалитетлеринде, адамланы излемлерин эсге ала, хар элни иги этиуню паспортлары къуралгъан эдиле. Шахарланы, эллени джарашдырыуну джылыны эмда «Бирикген Эресейни» «Шахар таблыкъла къурау» деб миллетге болушургъа излеген иннетин джашаугъа кийире этилген ишлени ахыр эсеблери билдиргенден, КъЧР-де 140 арбаз, 83 джамагъат джыйылгъан джер, парк джарашдырылгъанды.

Аны тышында Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни аманаты бла кетген джыл ючюнчю сабий туугъан кёб сабийли юйдегилеге ачха болушлукъ табдырыу тохтамай баргъанды.

Республиканы эл мюлк санагъаты да кёз туурада болуб, анда да адамны къууандыргъан кёб магъаналы иш этилгенди. 2018-чи джыл Эресейде биринчи болуб, Къарачай-Черкесияда 20 гектар джерге дженгил джетген джангы кертме бачха салыннганды. Андан сора Адыге-Хабль районда 60 гектар джерге алма бачха салыннганды.

Аны бла биргелей 2018-чи джыл Къарачай-Черкесия Москвада Рамазан байрамны аллы бла «Шатры Рамадана» деб биринчи кере ингир бардыргъанды.

Кетген джыл терен магъанасы болуб этилген ишлени юслеринден айта, Къарачай-Черкесияда, Шимал Кавказда биринчи болуб, къаты багушну айыргъан, аны сакълагъан завод ишленнгенин да чертерге тыйыншлыды.

Андан сора Доммай курорт посёлокда Мусса-Ачытар тауда къолдан этилген къар системаны салыннганыны, алайы суу бла баджарылгъаныны да джамагъатха, республикагъа да иги хайыры барды. Ол иш курортха аякъ чана бла учууну кёзюуюн юч айгъа созаргъа мадар бергенди.

Къарачай-Черкесияны курортларыны юслеринден айтхан сагъатда Архыз курортну да сагъыныргъа тыйыншлыды. Озгъан джыл былайда «Романтик» деген турист элни шимал джанында орналгъан тауланы джарашдырыу ишле бошалгъандыла. Алай бла шимал къабыргъада, тик бетде, «Шимал джарыкъ» деген чынды джолну эки гондол бёлмеси ишлеб башлагъанды. Ол чынды джол туристлени 2336 метр мийикликге чыгъарады. Джангы кёлтюртюучю ишлеб башласа, туристле 2504 метр мийикликге чыгъарча мадар табарыкъдыла. Алай бла шимал къабыргъаны аякъ чанала бла учхан джоллары 11 километрден аслам боллукъдула.

Андан сора да Зеленчук районну Тёбен Архыз элинде телескопха кёб тонналы джангы кюзгю салыннганды.

Бизни республиканы аты Шимал Кавказда, Эресей Федерацияда, андан тышында да айтылады. Анга шагъатды  Къарачай-Черкесияны Маданиятыны кюню Австрияда бардырылгъаны. Венада Илму бла маданиятны эресейчи аралыгъында джарыкъ, ариу концерт болгъанды, халкъ усталаны этген ишлери ачылгъандыла. Миллетге болушургъа этилген ол ашхы ишни уллу магъанасы болгъанды. Нек десек, ол Къарачай-Черкесия бла тыш къралланы миллетлерини араларында суратлау-хореографиядан, санатдан байламны бегитеди.

Кетген джылны аягъында этилиб, эсде къалгъан зат, республиканы ара шахарыны майданында Джангы джылгъа 22 метр узунлугъу болгъан, сейир джасалгъан нызы салыннганы эди. Темрезланы Рашидни аманаты бла майданны тёгереги 20 ууакъ нызыдан, дуу джаннган, башха кёз алдагъан сейир затладан джасалгъан эди. Джангы джылны байрам кюнлеринде Черкесск таурухлу шахаргъа бурулуб, уллу, гитче да къууанч тыбырлы болуб, заманларын зауукълу ётдюргендиле.

Джангы джылны аллы бла адамланы джюреклерин къууанчха бёлей, ара парк да джомакълы тюрсюн алгъан эди.

Алай бла 2018-чи джыл, ишексиз, Къарачай-Черкесияны адамларыны эслеринде, регионну тарихинде унутулмай турлукъ джыл болуб ётгенди.

 

 
{jcomments}