Бу кюнледе Эресейни Пенсион фондуну КъЧР-де управлениесини тамадасыны орунбасары Ирина Тамбиева пенсион системада джангы тюрлениулени юслеринден журналистлеге хапар айтханды.

Ол билдиргенден, былтыр къыркъаууз (сентябрь) айны 27-де Кърал Думада сюзюлюб, пенсияны юсюнден законнга тюрлениуле къошулуб, аны 2018-чи джыл аууз-герги (октябрь) айны 3-де РФ-ны Федерация Совети къабыл этген эди. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» атлы 350-чи номерли федерал законну тамалында 2019-чу джылны биринчи кюнюнден башлаб ишлеб тебрегендиле.

Ирина Тамбиева айтхандан, алгъынлада пенсиягъа тиширыула 55 джылда, эркишиле да 60 джылда чыкъгъан эселе, энди ала бешишер джылны кечирек чыгъарыкъдыла. Ол закон бла бегигенди. 2019-чу джылны биринчи кюнюнден башлаб, 2028-чи джылгъа дери ол аз-аз тюрлене барлыкъды. Сёз ючюн, биринчи этапда 1959-чу джылда туугъан эркишиле бла 1964-чю джылда туугъан тиширыула ётерикдиле. Алай демеклик, 2019-чу джылда толу 60 эмда 55 джыллары толлукъ адамладыла анга кирген къауум. Ол къауумгъа быйыл джылны экинчи джарымында неда 2020-чы джылны биринчи джарымында пенсиягъа чыгъаргъа эркинлик бериледи – эркишилеге 60 джыл бла 5 айда, тиширыулагъа да 55 джыл бла 5 ай толуб.

Бу тукъум къабыл болгъан закон страховой пенсияланы кёлтюрюлгенлери бла эмда аланы индексация тюрлениулери бла байламлыды.

Джыйылыуда управлениени тамадасыны орунбасары быйыл башил (январь) айны 1-ден башлаб пенсиялагъа къошулгъаныны эмда ол къауумгъа кимле киргенлерини юсюнден кескин айтды. Сёз ючюн, ишлемеген пенсионерлени страховой пенсияларына 7,05 процент къошулгъанды. Ол былтыр джылны аягъында инфляцияны эсебине кёре эки къатха мийик болгъанды. Дагъыда башында сагъынылгъаныча, бу джылны биринчи кюнюнден башлаб, элледе джашагъан, джыллары къартайгъан эмда сакъатлыкъ чуруму бла пенсионерлени страховой пенсиялары да 25 процентге кёлтюрюлгендиле. Аны тышында да элчилеге бу закон талай себеблик келтирлигине сёз джокъду. Алай демеклик, Къарачай-Черкес Республиканы эллеринде джашагъан юч къауумну пенсияларына да къошуллукъду башында сагъынылгъан 25 процент. Ала быладыла: эл мюлкде бир къуллукъда 30 джыл иш стажы болгъан адам; элде джашагъан пенсионер; иш табылмай, ишсиз болгъанына толу шагъатлыкъ этген къагъытлары бегиген адам.

Пенсион фондну районлада бёлюмлерини къуллукъчулары башында сагъынылгъан къауумну тизимин ачыкълау эмда тюзетиу ишле бардырадыла. Бюгюнлюкде ол къауумну саны эки мингден асламды. Ол пенсионерлеге ачха быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 1-ден кечге къалмай тёленникди. Аны бла байламлы керекли документлени пенсиягъа чыкъгъан адам джылны аягъында неда кечирек джыйыб бергенликге, ачхасы тёленмей къаллыкъ тюлдю. Берген кюнюнден сора экинчи айда огъуна аллыкъды ачхасын.

Кёб сабийли анала, кёзлеринден сакъатла, саулукъларына сакъатлыкъ салгъан къыйын санагъатда уруннган адамла, кемизли сабийлеге неда аталагъа, аналагъа къарагъанла, джамагъат транспортну джюрютюучюле, лётчикле, радиациядан эмда бирси техноген къыйынлыкълада джарсыгъан къауум 60 бла 65 джыллада пенсиягъа чыгъарыкъ къауумну тизимине кирмегенлерин чертиб ангылатды Ирина Тамбиева.

Башында айтылгъан федерал законну тамалына кёре педагогланы, медиклени, чыгъарма иш бла кюрешген адамланы пенсиягъа джылларындан алгъаракъ чыгъаргъа мадарлары барды. Алай этер ючюн, 15 джылдан 30 джылгъа дери болургъа керекди ол къауумну стажы бютеулей.

Сёз ючюн, 2019-чу джылда педагогну ишлеген джыллары джетишсе, аны болджалы джарым джылгъа дери созулады. 2020-чы джылда пенсиягъа чыгъар заманы джетсе, ол заманда педагогга бир джыл бла джарымгъа дери болджал бериледи, 2021-чи джылда джетсе уа, юч джылгъа дери, 2023-чю джылдан башлаб, андан арыгъы заманда джетишсе пенсиягъа чыгъаргъа, олсагъатда башында айтылгъан болджал беш джылгъа дери созулады.

Дагъыда болджалдан алгъа пенсиягъа чыгъаргъа излеген къауумгъа да магъаналы тюрлениуле боллукъдула. Сёзден, 37 джыл стажы болгъан тиширыу неда 42 джыл ишлеген эркиши пенсиягъа эки джылны алгъа чыгъаргъа боллукъду. Ол сакъланнган (страховой) стажгъа адамны аскерде къуллукъ этген, сабий туугъандан сора анга къарагъан, ишсизликден учётда тургъан, ауругъан къартха неда сакъатха къарагъан дагъыда ала кибик джыллары кирмейдиле.

Бу законну джангы тюрлениулерини юсюнден толу хапар билирге излеген адам Интернетде ПФР-ны сайтында «Госуслуги» деген сервисде керекли соруугъа джууаб табарыкъды.

 

  БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}