РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников бла тюбешиуюнде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид анга КъЧР кеси джарашдыргъан Миллет проектлерин толтуруб башларгъа хазыр болгъанын   айтханды

Ол тюбешиуде проектлени ачха джоюмларыны юслеринден властны федерал органлары бла тыйыншлы ишле бардырылгъанын да билдиргенди.

Темрезланы Рашид, Инстаграмда кесини аккаунтунда аны юсюнден джаза,  Александр Матовниковну,  аны аппаратын, федерал округну субъектлерини башчыларын  Шимал Кавказ федерал округ къуралгъанлы 9 джыл толгъаны бла джылы алгъышлагъанын, округну къуралгъаныны аны ёсдюрюуде тыйыншлы магъанасы болгъанын да чертгенди.

Тюбешиуню заманында КъЧР-ни Башчысы республиканы андан ары ёсдюрюу джаны бла этиллик ишледе тохтаб да сёлешгенди. Ол ишлени джашауда толтуруугъа Александр Матовников тыйыншлы болушлукъ этерге айтханын да билдиргенди.

Ол кюн огъуна РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Эресейни Ич ишлерини министерствосуну Черкесск шахарда бёлюмюню джангы юйюн-комплексин къууанч халда ачхандыла.

Ол къууанчха РФ-ны МВД-ны Шимал Кавказ федерал округда управлениесини тамадасы Сергей Бачурин, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни ич ишлерини министри Игорь Трифонов, КъЧР-ни Баш сюдюню председатели Семенланы Руслан, Пятигорск бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, башха къуллукъчула бла къонакъла  да къошулгъандыла.

 РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси, Эресей Федерацияны Джигити Александр Матовников къууанчха келгенлени ич ишлени къуллукъчуларына джангы аламат комплекс ишлениб берилгени бла джылы алгъышлагъанды.

«Сиз къуллукъ эте тургъан шахар мындан 194 джылны алгъа къуралгъанды. Сизни бёлегигизге да келир джыл 100 джыл толлукъду. Юбилейигизни аллы бла быллай комплексге кёчгенигиз  къууанырча уллу ишди. Мында иги къуллукъ этерге не таблыкъла да бардыла. Мен сизни къуллукъ кёргюзюмлеригизни ёсдюре барлыгъыгъызгъа толу ийнанама. Ишигизден, къуллугъугъуздан къууаныгъыз. Джетишимлеригиз кёб болсунла», - дегенди ол.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да, алайгъа джыйылгъанланы къууанч бла джылы алгъышлаб, КъЧР-ни Ич ишлерини министерствосуну бёлеклеринде къуллукъ борчларына берилген керти устала къуллукъ этгенлерин айтханды.

Андан сора РФ-ны Ич ишлерини министерствосуну Шимал Кавказ федерал округда баш управлениесини тамадасы, генерал-лейтенант Сергей Бачурин, КъЧР-ни ич ишлерини министри Игорь Трифонов, РФ-ны МВД-ны Черкесск шахарда бёлюмюню тамадасы Элкъанланы Ойдур сёлешгендиле. Ала бары да джангы комплексни Къарачай-Черкесияда джорукъну сакълау, аманлыкъгъа къаршчы кюрешиу ишлени къурамлы да, этимли да бардырыргъа болушуругъун айтхандыла.

Комплекс Черкесск шахарны къыбыла джанында 26700 квадрат метр джерни алады. Аны административ юйю, спорт корпусу, шкок атыучу тири, тутулгъанланы тутаргъа приёмниги, 100 адамгъа хант юйю, башха затлары барды. 

 

ХУБИЙЛАНЫ Абу-Хасан.

 
{jcomments}