Озгъан джыл джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесеги ёсгенмиди? Аны эсеблери къалайдыла? Джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесегин ёсдюрюр ючюн, быйыл а не этилликди?

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Сюдю приставланы федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда управлениесини тамадасы Орусланы Рамазанны мындан алда болгъан тюбешиулеринде ол ишлеге къаралгъанды.

Тюбешиуде Управлениени тамадасы Орусланы Рамазан КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге билдиргеннге кёре, республиканы властлары бла кеси оноуларын кеслери этген органла, Сюдю приставланы федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда управлениесини бёлеклери бла биригиб  ишлей, 2018-чи джыл джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесегин ачхалы этиуде белгили джетишимлеге  джетгендиле. Алай бла кетген джыл сюдлени кесаматларыны юслери бла аны аллында джылда джыйылгъанындан эсе кёб ачха джыйылгъанды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Инстаграмда аккаунтунда аны юсюнден джаза: «Адамлагъа таб болур ючюн, озгъан джыл бу къуллукъну ишине хапар бериучю сервисле да кийирилген эдиле. «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет» стороны исполнительного производства», «Электронная очередь» - ма былайдыла аланы атлары.

Ала Управлениени башчылары бла тюбеширге таблыкъла къурагъандыла.

Тюбешиуде биягъынлай джергили бюджетни хайыр тюшюрген кесегин ёсдюрюуде властланы, кеси оноуларын кеслери этген органланы, аны кибик Управлениени бёлеклерини мындан ары да файдалы ишлеулерин баджарыуну джолларына къаралгъанды».

 

 
{jcomments}