Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Социалист Урунууну Джигити Датка Кишаевге саугъагъа МТЗ-83 «Беларусь» маркалы тракторну бергенди.

«Мен бюгюн Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан сизге бу джангы «Беларусь» маркалы тракторну саугъа этеме. Джаныгъызны-къаныгъызны аямай уруннганыгъыз ючюн сау болугъуз. Сизни, сизни нёгерлеригизни таза джюрекден алгъышлайма», - дегенди Байчораланы Эльдар.

Датка Карович агропромышленность комплексге 13 джылында келгенди. Ол 1956-чы джылдан 1961-чи джылгъа дери Псыжда колхозну кёб тюрлю бёлюмюнде ишлегенди. Сакъманчы болуб башлаб, механизаторладан къуралгъан бригаданы тамадасы къуллукъгъа дери ёсгенди. Аскер къуллугъун толтуруб къайтхандан сора, «Къобан» колхозда, артхаракъда «Абазинский» деген СПК-да джигер ишлегенди.

Кърал аны джашау джолунда кёргюзген мийик джетишимлери ючюн 1979-чу джыл «Хурмет Белгиси» орден бла, 1983-чю джыл Урунууну Къызыл Байрагъыны ордени бла саугъалагъанды.

Джангы технологияланы, мадарланы, амалланы хайырландырыб, эл мюлкню ёсюмюне къошхан уллу юлюшю ючюн 1990-чы джыл къыркъар (август) айны 23-де Датка Кишаевге «Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлкюню махтаулу къуллукъчусу» деген ат аталгъанды. Ол КПСС-ни Къарачай-Черкес обкомуну члени эмда СССР-ни Баш Советини депутаты да болгъанды.

Бюгюнлюкде Датка Каровичге 76 джыл толса да, ол тириди. Джашларына, туудукъларына, башхалагъа болуша джашайды. Аланы мюлклеринде 30-гъа джууукъ техникалары барды.

Датка Карович айтхандан, республиканы Башчысы Темрезланы Рашид саугъагъа берген МТЗ-83 «Беларусь» маркалы трактор эм биринчи техникалары джетмеген фермерлеге болушургъа хайырландырыллыкъды. Ол, Темрезланы Рашидге разылыгъын билдире, анга да, Къарачай-Черкесияны бютеу джамагъатына да кючлю саулукъ, къууанч, узакъ ёмюр теджеди.

 

УЗЕИРЛАНЫ Хусей.

 

 
{jcomments}