Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид озгъан джыл эндреуюк (декабрь) айны 29-да Черкесскени ара майданында республиканы муниципал районлары бла шахарларыны администрацияларыны тамадаларына 43 джангы школ автобус бла терк болушлукъ этген 18 машинаны ачхычларын берген эди. Къууанч халда баргъан ол джыйылыуда кёб адам бар эди.

Башчы кесини сёзюнде Джангы джылны аллы бла школ автобусла бла терк болушлукъ этген машиналаны ачхычларын бериу ашхы адет болуб бошагъанын айтды. Бизни регионнга 61 машина Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путин бла Правительствосуну, Окъуу министерство бла Саулукъ министерствону тилеклери бла берилгенин чертди. Хар нелери да джарашыб келген машинала республиканы эллери бла шахарларына берилликлерин да билдирди.

Школ автобусла иш этилиб салыннган навигацион комплексле бла, тахографла бла, кеслери билдирген, тохтатхан системала бла, башха керекли затла бла баджарылгъандыла. Эшикле ачылыб къалгъан сагъатда бир сагъатха 60 километрден къызыу бармазча лагъымла да салыннгандыла алагъа.

«Бизни сабийлерибиз окъугъан джерлерине тынчлыкълы барырча мадарла къуралгъанларына толу ийнанама. Сабийле иги окъурча болум къуралады. Ала къошакъ секцияла бла кружоклагъа джюрюрге боллукъдула. Ол игиди», - деди Темрезланы Рашид.

Андан сора да регионнга бусагъат заманны излемине джууаб берген медицина оборудование бла баджарылгъан терк болушлукъ этген 18 машина берилгенди. Ол Черкесскени терк болушлукъ табдыргъан станциясына, республиканы узакъ районларында, 200 бригада ишлеген он бёлюмге уллу болушлукъду. Ала джолгъа джылына 160 минг кере чыгъадыла. Адамлагъа терк болушлукъ табдырыуну дараджасы ёсерикди.

«Терк болушлукъ табдырыу ишни къралгъа, джамагъатха да уллу магъанасы болгъанлай тургъанды. Адамны джашауу терк болушлукъ къалай табдырылгъанына кёре болады. Республиканы хар адамы керек сагъатда аллай болушлукъ табдырыллыгъына ишексиз болургъа керекди. Ауругъанны больницагъа дженгил табдырыу медицина организацияланы машина паркларыны техника болумуна кёре болады. Аны ючюн къралыбызны, республикабызны тамадалары бу джанына эс бёлгенлей турадыла», - деб чертди республиканы Башчысы.

Темрезланы Рашид андан ары сёзюнде республикагъа арт юч джылны ичинде 90 школ автобус бла терк болушлукъ табдыргъан 53 машина келгенин джыйылгъанланы эслерине салды.

«Бизде окъуу бла медицинагъа уллу магъанасы болгъан, школ, медицина машина паркны джангыргъаны, Эресей Федерацияны Президенти В. В. Путинни башламчылыгъы бла къысха байламлыды.

Миллет проектлени джашаугъа кийириу социал учреждениелени материал-техника базаларын мындан ары да иги этерге мадар бергенлей барлыкъды. Республиканы талай медицина учреждениесини машина паркын джангыртыргъа тыйыншлы болгъаны хакъды», - деди сёзюню аягъында Темрезланы Рашид.

Башчы ачхычланы бериб бошагъандан сора республиканы тамадаларына бюсюреу эте, Зеленчук стансени 3-чю номерли школуну директору Елена Величко сёлешди. Ол машина паркны джангыргъаны сабийлеге джолда къоркъуусуз джюрюр таблыкъ къурагъаныны юсюнден айтды.

Адыге-Хабль районну ара больницасыны баш врачы Зураб Гогушев, саулукъ сакълау санагъатны ишчилерини атларындан сёлеше, республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни, Правительствону, Саулукъ сакълау министерствону болушлукълары бла джыл сайын Адыге-Хабль районну джеринде машина паркла джангыра, республикада саулукъ сакълау ёсе баргъанларын айтды.

 

ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.

 
{jcomments}