Эресейни Президенти В. Путин РФ-ны Кърал Советини джыйылыуун бардыргъанды. Анда Волонтёрну джылыны эсеблери чыгъарылгъандыла.

Джыйылыуну ишине  закон чыгъарыучу, толтуруучу властланы органларыны башчыларындан сора да Эресей Федерацияны регионларыны, джамагъат волонтёр эмда кеси разылыкълары бла къуралгъан коммерциясыз организацияланы башчылары да къошулгъандыла. Ол уллу джыйылыуда  Къарачай-Черкесияны Башчысы  Темрезланы Рашид да болгъанды.

Белгилисича, озгъан джыл Эресейде Волонтёрну джылы этилиб баямланнган эди. Джыйылыугъа къошулгъанла 2018-чи джыл ол джаны бла байламлы бардыргъан ишлерини эсеблерин чыгъаргъандыла, кеси разылыкълары бла къуралгъан коммерциясыз организацияла бла волонтёр къозгъалыуну андан ары ёсдюрюуню джолларын белгилегендиле.

«2018-чи джылны биз Волонтёрну джылы этиб баямлагъан эдик.  Биз аны алай этиб  бу аламат къозгъалыугъа, джамагъатны арасында кюч-къарыу ала, ёсе баргъан тюрлениулеге аслам эс бёлдюрюр ючюн баямлагъан эдик. Бизни къралда болушлукъ къайда бек керек болса, адамла ары барадыла», - дегенди Эресей Федерацияны Президенти В. Путин, Кърал Советни джыйылыуун ача.  

Президент айтхандан, джаш тёлюню арасындача, абадан тёлюню арасында да волонтёрлукъгъа излем бек уллуду. РФ-ны Правительствосу, ол излемни толтура, 2025-чи джылгъа дери волонтёрлукъну ёсдюрюуню джоругъун джарашдыргъанды. Алайды да, федерал эмда джергили дараджалада волонтёр аралыкъла къураб, бу иш хар регионда таймаздан барыб турурча этерге керекди.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид РФ-ны Президенти В. Путинни Кърал Советни джыйылыуунда  айтхан оюмларына, Волонтёрну джылыны эсеблерине уллу багъа бергенди.

«Мен акъыл этгенден, Кеси разылыгъы бла къуралгъан къозгъалыуну джылыны кючюнден бизни къралда, аны ичинде бизни республикада волонтёрлукъ иш кенг джюрюш аллыкъды. Алай болса да Кърал Советни джыйылыуунда къуру волонтёр эмда кеси разылыкълары бла къуралгъан къозгъалыуланы джайыуну юсюнден айтылыб къалмагъанды. Президент бизни къралда коммерциясыз организацияланы ёсдюрюуге да тыйыншлы магъана бериллигин  излегенди. Ол джаны бла этилирге керекли ишлени да кескин белгилегенди. Эресейни субъектлери ол ишлени бардырыуда  хайырлы сынамла джыйышдыргъандыла. Биз аланы Къарачай-Черкесияда ажымсыз хайырландырлыкъбыз.

Мен акъыл этгенден, Къарачай-Черкес Республикада джашагъанланы бары, регионну Башчысы болсун, тюрлю-тюрлю дараджалы тамадала болсунла – бизни хар бирибиз кесибизни энчи юлгюбюз бла волонтёр къозгъалыуну уллу магъанасы болгъанын кёргюзюрге керекбиз. Биз бу ишге бютеу кючюбюзню салыб да кюреширикбиз», - дегенди Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Кърал Советни эсеблерине багъа бере.

 
{jcomments}