Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Ананы къралла арасы кюню бла республиканы тиширыуларын къууанч халда  алгъышлаб, 20-дан аслам кёб сабийли анагъа КъЧР-ни «Материнская слава» деген хурмет белгисин бергенди.

«Бизни багъалы тиширыуларыбыз, аналарыбыз, мен сизни бу джарыкъ байрам бла таза джюрегимден алгъышлайма. Этген ишигиз, къыйыныгъыз ючюн сизге разылыгъымы билдирирге излейме. Сиз бизни къралны, республиканы келлик тёлюсюн ёсдюресиз. Ала бизни къралыбызны эм кючлю, эм ариу джашлары бла къызларыдыла. Сиз бизни эм уллу байлыгъыбызсыз. Биз сизни ючюн джашайбыз. Бек мардасыз сау болугъуз. Биз сизни сюебиз, багъалатабыз, сыйлайбыз»,- дегенди Темрезланы Рашид.

Андан сора Башчы тыйыншлы адамла ёсдюргенлери ючюн тиширыуланы Къарачай-Черкесияны «Материнская слава» деген хурмет белгиси бла саугъалагъанды. Аланы арасында 10 сабий табыб ёсдюрген Боташланы Фатима бла 7 сабийни ёсдюрген Каппушланы Кемисхан да болгъандыла. Алты сабийлери болгъан Багъатырланы Фатима, Джантотайланы Марина, Акъбайланы Сусана, Токъланы Фатима, Семенланы Земфира, Шерстнева Елена да Башчыны къолундан саугъала алгъандыла.

Аллай белгилени беш сабийлери болгъан Татьяна Криворотова, Лариса Берегетова, Зарема Балова, Марина Шенкао, Хатууланы Альбина, Боташланы Лёля, Анна Евдокимова, Светлана Джегутанова дагъыда талай ана алгъандыла.

Беш сабийни анасы Анна Евдокимова, къууанчда сёлеше, республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге бюсюреу этгенди.

«Багъалы Темрезланы Рашид! Кесими, былайда болгъан аналаны барыны да атларындан, бизни унутмай, эсигизде тутуб, къайгъыргъанлай тургъаныгъыз ючюн сау болугъуз, дейме. Саулугъугъуз, кючюгюз кёб болсун. Сиз кесигиз да кёб сабийли атасыз. Ата бла ананы эм уллу къууанчлары сабийлери болгъанларын билесиз. Республиканы шахарларында, эллеринде джылдан джылгъа школланы, сабий садланы саны ёсюб барады. Халкъгъа къайгъырыб джашагъаныгъыз ючюн сау болугъуз. Бютеу юйдегилеге да мамыр джашау, рахат болум теджейме. Барыбызны да сабийлерибизни бетлеринден ышаргъанлары кетмесин», - дегенди Анна Евдокимова.

Къууанч джыйылыуну аягъында хореография ансамблле, эстраданы артистлери концерт кёргюзгендиле.

 

    Узеирланы Хусей.

 

 
{jcomments}