Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, «Газпром межрегионгаз» ООО-ну келечилери бла - предприятиени баш директоруну заместителлери Исаков Николай бла эмда Седов Роман бла - тюбешиб, ол мындан ары кёзюуде бу иш къалай къураллыгъыны юсюнден сёлешгенди. Тюбешиуде ол экисинден сора да «Газпром межрегионгаз» ООО-ну баш директоруну кенгешчиси Шиянов Евгений, «Газпром межрегионгаз Черкесск» ООО-ну баш директору эмда «Газпром газораспределение Черкесск» АО-ну толтуруучу директору Москаленько Сергей, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Смородин Сергей болгъандыла.

Тюбешиуде къонакъбай бла къонакъла Къарачай-Черкесия бла «Газпром межрегионгаз» ООО-ну регионну газ бла баджарыуну эмда анда газны юлешиуню ишлерин сюзгендиле.

Оюм алмашыуну кёзюуюнде Темрезланы Рашид «Газпром межрегионгаз» ООО Къарачай-Черкесияны стратегия нёгери болгъанын чертгенди. Аны себеби, дегенди ол, эллеге газ тартыу регионну башчылыгъы баджарлыкъ баш ишлени бириди.

Тюбешиуде республикагъа газ тартыуну кенгертиуню планларына да къаралгъанды. Эльбрус, Хурзук, Къарт-Джурт, Огъары Учкулан эллеге да джетеклери барырча этиб, «Карачаевск-Учкулан», аны кибик «Преградная-Курджиново» газ быргъыланы салыу республикагъа уллу джашау магъанасы болгъан ишди. Аланы юслеринден да къызыныб сёлешдиле тюбешиуге къошулгъанла.

Къарачай-Черкесия кюйдюрген газы ючюн Шимал Кавказ федерал округда эм иги тёлеген регионланы бириди. Ол мындан ары да кюйдюрген отлугъу ючюн заманында тёлеб турургъа керекди. Аны юсюнден да айтылды тюбешиуде.

 
{jcomments}