Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «Сады Придонья» деген компанияны президенти Андрей Самохин бла этиллик ишлени юслеринден оноу этерге деб тюбешди. Тюбешиуню кёзюуюнде Къарачай-Черкес Республиканы джеринде терек бачхала салынсала аланы къаллай хайырлары боллугъун сюздюле.

«Сады Придонья» бизни агропромышленность комплексибизде эм уллу компанияланы бириди. Ол бачха, терек кёгетлени ёсдюрюуде устагъа саналады.

 
{jcomments}