Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла Ногъай муниципал районнга баргъанды. Ол Эркен-Шахар посёлокда юйлени алларында джерлени айбатлы этиуге джораланыб бардырылгъан ишлени къалай этилгенлерине багъа бергенди. Быйыл посёлокда кёб фатарлы 12 юйню арбазлары ариу тюрсюн аллыкъдыла. Тёрт орамны да толу ремонт ишлери битерикди. Ногъай районда джамагъат джерлени ариу этиуге терен эс бёледиле.

Темрезланы Рашид посёлокну джамагъаты бла ушакъ этиб, баджарылгъан ишлени юсюнде аланы оюмларын сора, мындан ары да бардырыллыкъ ишледе биригиб, ишге таукел джюрюш берирге кереклисин айтханды.

Андан сора Темрезланы Рашид эллени тамадаларыны эслерин, адамлагъа юй-коммунал мюлклени проблемаларыны механизми къалай ишлегенин айтыб ангылатырларын излегенди.

Ишлеб тургъан закон бла белгиленнгеннге кёре, юйледе джашагъанла бирлешлик къураб, кеслерини проблема сорууларыны оноуун этерча мадар бериледи.

Миллетни экономика джаны бла къызындырыуну, анга джол бериуню юсюнден да сёз барды. Ногъай район республиканы таб джеринде орналгъанды. Кёб адам бизнес бла кюреширге излейди. Темрезланы Рашид районну тамадасы Энвер Керейтовгъа, экономиканы министри бла бирге, анда бизнес бла кюреширге излегенле да болуб, районну ёсюмюню инвестицион планын къураргъа,  аманат этди.

 

 
{jcomments}