Быйыл абыстол (ноябрь) айны 22-де «Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики» деген эресейчи телевизион эмда радио-бериуню сетини бёлюмю тест джорукъда 44 передатчик къургъанды. Аны кючю бла «Рен-Тв», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ» каналла къошулгъандыла. Аланы къуру бизни республикада къой эсенг, бютеу къралны цифралы бериулеге бурууда уллу магъанасы барды. Юч-тёрт джылны мындан алда республиканы элледе джашагъан адамлары 3-4 канал бла хайырлана эдиле. Энди уа, эллени джамагъаты, иги кёргюзген 20 каналгъа къараргъа мадар табарыкъды. Бирикген информацион стандартны джангы технологияларыны джашаугъа кийирилгенлерини хайыры уллуду. Регионну адамлары информацияны бары да бирча аладыла.

Экинчи мультиплексни бериулери (778 МГц) 59-чу частота каналда  барадыла. Джангы каналла къошар ючюн, алгъан оборудованиеде автомат сканирование этиуню иерге керекди.

Аны тышында  абыстол (ноябрь) айны 22-ден «Карачаево-Черкесия» ГТРК-ны студиясындан тест джорукъда сигналла бериледиле. Ол зат 1-чи мультиплексни къурамында «Россия1» канал ариу кёргюзтюрча этгенди.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни аманатын толтура, 2019-чу джыл цифралы бериулеге кёчеригибизни ангылата,  бусагъатда миллетни арасында информацион-ангылатыу иш бардырылады. Аны бла байламлы республиканы кёбчюлюк информация мадарлары биригиб ишлейдиле. Телевидениеде, радиода айтадыла, газетледе джазадыла башха мадарланы да хайырландырадыла.

 
{jcomments}