Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Финанс университетни ректору  Михаил Эскиндаров чакъырыб, Къарачай-Черкесиядан Москвада окъугъан студентле бла тюбешгенди.

Джыйылгъанланы аллында университетни ректору Михаил Эскиндаров сёлешгенди. Ол кесини гитче джурту Къарачай-Черкесия бла байлам юзмей джашагъанын билдире, аны социал-экономика ёсюмюнде джетишимлерине къууаннганын айтханды. Андан сора сёзню КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге бергенди.

Темрезланы Рашид студентле бла тюбешген 3 сагъатны ичинде 60 соруугъа джууаб бергенди. Биринчи соруу окъууда, илмуда, джамагъат ишледе айырылыб алгъа чыкъгъан студентлеге стипендия бериуню юсюнден болгъанды.

«Бизде баш окъуу заведениелени студентлерине 3-4 стипендия барды. Озгъан джыл стипендия орта билим берген учреждениелеге, школчулагъа да берирге, деб, бегим алгъанбыз. Москвада, Санкт-Петербургда окъугъан студентлерибизге да аллай стипендия этилсе, тюзге саналлыкъды», - дегенди Темрезланы Рашид.

Соруула турист санагъатха, республиканы турист-рекреацион джерлеринде инвестицион проектлени джашаугъа кийириуге да аталгъандыла. Башчы аланы юсюнден соруулагъа да кескин джууабла бергенди.

Студентле республиканы социал-экономика ёсюмюню юсюнден кёб соргъандыла. Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид промышленностда, эл мюлкде, орун алгъан проектлени, социал, коммунал, джол инфраструктурада ишлене тургъан объектлени юслеринден толу хапар айтханды. Республиканы юсю бла Къара тенгизге дери ишлене тургъан машина джолну хайыры гитче, орта бизнесге да тиеригин айтханды.

Темрез улу арт джыллада республиканы джеринде спорт объектле кёб ишленнгенлерин билдиргенди. Джангы объектле хайырланыугъа берилгенлеринде спорт бла кюрешгенлени саны арт 6 джылны ичинде 3 кереге ёсгенин, алгъа баргъан спортчулагъа, аланы юретиучюлерине кърал болушлукъ табдырылгъанлай тургъанын да айтханды.

Джаш адамла къралны джамагъат-политика джашаууну юсюнден да соргъандыла.

«КъЧР-де джамагъат-политика болум бирча ариу турады. Аны юсюнде республиканы халкъларыны къыйынлары уллуду. Хар не джаны бла да хал игиди. Адам къыйналырча зат джокъду», - дегенди  ол затны юсюнден Термез улу.

Башчы джыйылгъанлагъа эсгерте, Къарачай-Черкес Республиканы Конституциясында беш халкъ джазылса да, регионну джеринде джашагъан бютеу миллетле да аны субъектин къурагъанларын айтханды.

«Къарачай-Черкесияны джеринде орун алыб тургъан рахат болумну тюрлендирирге бир адамны да къолундан келлик тюлдю. Алай этерге властла, закон-джорукъ сакълагъан органла, къоркъуусузлукъну органларыны структуралары, эм биринчи уа халкъ къоярыкъ тюлдюле», - деб, чертгенди республиканы Башчысы.

Темрез улу, излеу отрядланы республиканы джеринде Бютеуэресей слётун бардырыргъа деген оюмну тюзге санаб, джаш тёлюню волонтёр къозгъалыугъа къошулгъаныны терен магъанасы болгъанын билдиргенди.

Башчы, республикада джууукъ заманда ишин бардырлыкъ, «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской Республики» деген джангы уллу проектни юсюнден айтханды.

Темрезланы Рашид тюбешиуню аягъында адетдеча, айырма студентлеге Бюсюреу письмола бергенди.

«Бизни иги, акъыллы, фахмулу джаш тёлюбюз болгъанына энтда да бир кере тюшюндюм. Ол не кесини, не республиканы, не къралны сыйын тюшюрлюк тюлдю», - дегенди Темрезланы Рашид тюбешиуню ахыр эсеблерин чыгъара.

 
{jcomments}