КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни башламчылыгъы бла, республиканы Правительствосуну членлери хар миллет проектни юсюнден, федерал министерствола бла биригиб, кенгешле бардыргъанлай турадыла.

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни вице-премьери Джанибек Суюнов, КъЧР-ни Урунуу бла социал ёсюмюню министри Анзор Охтов Москвада Урунуу бла социал къоруулауну министри Максим Топилин бардыргъан кенгешге къошулгъандыла. Ары баргъанланы арасында министерствону регионал проектлеге къарагъан бютеу департаментлери да болгъандыла.

Къарачай-Черкесия беш миллет проектге - сабий тууса, ол юйдегини джакълагъан «Демография», юч джылгъа дери сабийлеге таб болум къурагъан «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни» - къошулургъа хазыр болгъанын айтханды. Регион берген къагъытла экспертизаны ётюб, регионал программалагъа кийирилгендиле. Аны бла бирге  субъектни къошакъ коррективле кийириге да мадары барды.

Кенгешчиле проектге къошулгъан ишле, Урунуу министерствону джакълыгъы бла, Къарачай-Черкес Республиканы джеринде 2019-чу-2024-чю джыллада джашаугъа къалай кийириллигин терен сюзгендиле. Максим Топилин бла департаментни тамадалары КъЧР тюрлю-тюрлю проектлеге эркинирек кирирча, уллу магъаналары болгъан таблыкъланы ачыкълаб айтхандыла.

«Финансовая поддержка семей, при рождении детей» деген проектни тамалында федерал Правительствону болушлугъу бла бир, эки, юч сабийлери болгъан юйдегилеге социал болушлукъ табдырылгъанлай турады. Аны тышында республика кеси 4-чю сабий тууса, 105 минг сом ана капитал тёлейди. Ол проектни мураты, сабий тууса юйдегиге болушуб, 2024-чю джылгъа дери республикада кёб сабий тууарча этиудю.

Къарачай-Черкес Республикада яслиге барлыкъ  сабийлени  орунла бла баджарыр муратда 2024-чю джылгъа дери 1000-ден артыкъ орну болгъан 13 объект ишленникди. Юч джылгъа дери сабийи болгъан мингнге джууукъ тиширыуну, солууда болгъан кёзюулеринде, сабийге къалай къараргъа кереклисине юретирикдиле.

«Старшее поколение» деген проектге кёре, социал болушлукъ табдыргъан организацияла тыйыншлы дараджагъа чыгъарыллыкъдыла. Андан сора пенсиягъа чыгъаргъа заманлары джетген адамланы кеслерини усталыкъларындан тышында башха усталыкъла алыргъа окъутурукъдула.

Къарт адамлагъа къарагъан социал къуллукъну ёсдюргенден сора да, хар затлары иш этиб джарашдырылгъан «Социал таксиле» ишлерикдиле. Алада тамада тёлюге болушхан иш этиб къуралгъан бёлекле боллукъдула.

«Укрепление общественного здоровья» деген проект, адамланы спорт бла кюреширге, дамлы ашарыкъ ашаргъа, аман халини къойдурургъа чакъырады. «Спорт - норма жизни» деген проект да аллай ашхы ишлени бардырлыкъды. Ол 2024-чю джылгъа дери адамланы 55 процентин спорт бла байламлы этерге джораланады.

 
{jcomments}