Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Гитче Къарачай районуну «Медовые водопады» деген телевизион-радио компаниясыны конференц-залында туризм санагъатны усталарына аталыб окъуу-юретиу семинар болгъанды.

Анда «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 года)» деген федерал программаны излемин толтура, турист проектлени джашауда орун алырларыны юсюнден сёлешиннгенди. Инвестицион проектлени хайырландырыуда экспертле, башха устала кёллерине келгенни, этген оюмларын айтхандыла.

Ол ишни Туризмден федерал агентство къурагъанды. Анга къошулгъанланы алгъышлаб Туризмден федерал агенствону тамадасыны орунбасары Королёв Н. В., Къарачай-Чркесияны Правительствосуну Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр, КъЧР-ни туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политиканы юсюнден министри Эрикгенланы А. Н., КъЧР-ни Ёсюмюню корпорациясы АО-ну баш директору Тамбийланы А. М. сёлешгендиле.

Аны тамалында абыстол (ноябрь) айны 16-да «Конзавод-Коммунстрой-Мёдовые водопады» деген машина джол ачылгъанды. «Медовые водопады» туристлеге кёргюзюуде ол джолну уллу магъанасы боллукъду.

 

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}