Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери, «Бирикген Эресей» политика партияны регионал бёлюмюню тамадасы Александр Иванов «Бирикген Эресейни» Къарачай-Черкес Республикада исполкомуну тамадасыны борчларын толтургъан Джамбаланы Руслан бла тюбешгендиле.

Ала партияны регионда мындан ары да бегитиуню юсюнде этген оюмларын айтхандыла.

«Бюгюнлюкде бизни къралда «Бирикген Эресей» политика партия керти уллу кючдю. Ол кесини тёгерегинде, кюн сайын джигер урунууда республикабызны, бютеу къралны ёсюмюне юлюш къошхан тири адамланы бирикдиреди.

Андан сора да «Бирикген Эресейни» башчысы Дмитрий Медведевни башламчылыгъы бла эресейчи субъектлени джерлеринде, бизни республика да аланы ичинде болуб, тюрлю-тюрлю санагъатлада, саулукъ сакълауда, маданиятда, спортда эмда башха санагъатлада 14 партия проект джашаугъа кийириле турады. Партияны баш советини секретары Андрей Турчакны кючюнден Эресейни шахарларында, эллеринде юйлени арбазларын ариу, айбатлы этерге джораланнган партия проект сакъланыб, джашауда тыйыншлы орун алгъанлай барады», - деб, белгиледи Темрезланы Рашид.

Тюбешиуде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла «Бирикген Эресейни» Къарачай-Черкес Республикада исполкомуну тамадасыны борчларын толтургъан Джамбаланы Руслан бир акъылгъа келиб, регионал бёлюм бла джаш гвардиячыла адамлада, юйледе, орамлада орун алгъан проблемаланы оноуларын джууукъ заманда этиуге терен эс бёлселе тыйыншлы болгъанын айтдыла.

«Мен «Бирикген Эресей» политика партияны Баш советини члени болуб, бизни регионал бёлюмню джангы проекти джашауда орун алырына не джаны бла да болушурукъма. Бизни Парламентде эресейчилени кёб санлы фракциялары, кеси башларына оноу этген джергили органланы тамадалары да алай сагъыш этедиле», - деди Темрезланы Рашид.

 

 
{jcomments}