Ёзденланы Шамил
 
     Онбир джаш

Джанларыгъыз – таза хауа,
Санларыгъыз – сослан таш –
Джюреклеге бола дууа,
Сюелесиз онбир джаш –
Эресейни джигитлери –
Деу къарачай уланла.
Халкъ талкъ болгъунчугъа дери
Чырт этмезле эсден кери,
Ызыгъыздан къалгъанла.

Совет Союзну Джигитлери

 Багъатырланы Умарны джашы Харун,полковник, танка бригаданы командири (1907-1966) 

 Къасайланы Муссаны джашы Осман,  капитан, партизан полкну командири (1916-1944)

 

Эресей Федерацияны Джигитлери

 Бадахланы Ибрайны джашы Хамзат, гвардиячы майор (1917 -1998) 

 Биджиланы Локъманны джашы Солтан-Хамит, капитан (1919-1995) 

 Гербекланы Чомайны джашы Магомет, гвардиячы старшина (1917-1994)

 Голаланы Нанакны джашы Джанибек, тамада лейтенант (1917-1943) 

 Ёзденланы Тананы джашы Дюгербий гвардиячы капитан, тахсачы  (1917 - 2005)

 Ижаланы Махайны джашы Абдулла, сержант  (1920-1994) 

 Къаракетланы Кёккёзню джашы Юнюс,  тамада сержант (1919-1944)

 Хайыркъызланы Али-Мырзаны джашы Кичи-Батыр, лейтенант (1918-1943) 

 Чочуланы Адемейни джашы Харун,  тамада лейтенант (1919-1987)

 
{jcomments}