Къызыл Октябрь элде устазланы юслеринден сёз башланса, РФ-ны халкъ окъуууну айырмасы Дотдайланы Халиматны аты айтылмай къалмайды. Ол сыйгъа тыйыншлы болгъан адамны джашауу, иши бла сизни да къысхасыча шагъырей этер ючюн кесине тюбеб, талай соруу бердим.

- Сен устаз болуб кёбден бери ишлейсе. Бу джууаблы, къуллукъну къачан, къалай башлагъанса?
- Биз 1957-чи джыл, кёчгюнчюлюкден къайтханлай, бу элге тюшген эдик. Орта школну былайда бошадым. Къарачай шахарда пединститутха заочно кирдим. Узаймай ал башланнган класслагъа устаз этдиле. Ишлей тургъанлай баш билим алдым. 1968-чи джылдан башлаб он джылны тёбен класслада окъутдум. Андан сора ана тилни устазы этдиле. Артда юйде къызчыкъ да баш билим алыб келгенинде, ол да къошулду. Бусагъатда къарачай тил бла литератураны ючеулен окъутабыз.
- Зеленчук районну методика кабинети да былайда болуучан эди...
- Хо. «Методобъединение Зеленчукского района» деб къураб, мен да анга 20 джылны тамада болуб турдум. Башхаланы ана тилден кабинетлерине къараб, алай-былай этигиз деб юретир ючюн, кесинги кабинетинги не джаны бла да джарашдырыргъа керексе. Биз да кюрешдик. Бери келиб, джангы дерслени мында бериб да турдула. Кабинет ана тилни билирге хар не джаны бла да баджарылгъанды. Дерслени иги ангылатыр ючюн кюрешгенибизни тышында да, ол да муратыбызгъа джетерге бек болушады. Бизни сохтала район, республикан олимпиадалада махталгъанлары да анга шагъатды. Аланы биринден да тыйыншлы орун алмай къайтмагъандыла.
-  Къызынг Фатиманы ишлегени кёлюнге джетемиди?
- Къайдам, кюрешеди. Кесине да «КъЧР-ни махтаулу устазы» деген сыйлы ат аталгъанды.
- Сенича кёбден бери ишлеген сынамлы устазла болурла?
- Бардыла. Ма, сёз ючюн, химия бла биологияны окъутхан, РФ-ны билим бериуюню махтаулу къуллукъчусу Хубийланы Баблина школну директору болуб да тургъанды. Школну завучу Бостанланы Кемалгъа, педагогика илмуланы кандидаты Къаракетланы Мариямгъа, Айбазланы Фатимагъа, Кипкеланы Розагъа джаш тёлюге билим бериуде, ариу халиге юретиуде юлгюлю ишлери ючюн сыйлы атла аталгъандыла...
…Школгъа бусагъатда Аджиланы Набийни джашы Руслан башчылыкъ этеди. Ол да бу элденди, алты классны мында бошагъанды. Андан сора Черкесскеде аскер школда окъугъанды. Къарачай шахарда кърал университетде физика-математика факультетде баш билим алгъанды. Къарданик станседе 2-чи номерли школда устаз болуб ишлей эди. Бу окъуу джыл башланырны аллы бла Къызыл Октябрь элде школгъа директор этиб ийгендиле.
Дотдайланы Халимат бла ушакъ этгенден сора  школну директору Аджиланы Набийни джашы Русланнга да тюбеб сёлешдим.
- Руслан, джангы къуллугъунг бла алгъышлайбыз. Джангы коллектив къалай тюбеди?
- Джангы деб айтырча тюлдю, мен бу элден адамма, былайда окъугъан да этгенме. Устазланы, сабийлени аталарын, аналарын да таныйма, билеме. Тышында айланыб юйюне къайтханча болуб турама.
- Къышны къалай ашырыб барасыз? Мекямыгъызгъа кереклисича ремонт этилгенми эди?
- Окъуу джыл башланыргъа несине да къаралгъан эди. Кабинетлерибиз джетишедиле, хант юйбюз барды, спортзал ишлейди, автобус узакъда джашагъан сабийлени келтириб-элтиб турады. Школда 38 устаз ишлейди. Кёбюсюню баш, биринчи категориялары барды, сынамлары уллуду. Медкабинетибиз ишлейди. Джокъду хатабыз. Бизни артыкъ да къууандыргъан бир зат барды: сабийле аслам болгъандыла. Саулай да 387 сохта барды да, аланы кёбюсю гитче класслагъа джюрюйдюле. Мындан ары огъары классла да бусагъатдача учхара болмазла, деб ышаныб турабыз.
- Былтыр школну айырмагъа бошагъанла уа болгъанмыдыла?
- Бешеулен медалла алгъандыла. Ала баш окъуу заведениелеге киргендиле, Аллах айтса, врачла, экономистле, юристле,.. болуб чыгъарыкъдыла. Быйыл школну бошарыкълада да бардыла айырмагъа окъугъанла. Медалла алыб къууандырырла деб сакълайбыз.
- Сабийле дерследен бош заманларын къалай ашырадыла?
- Талай кружок ишлейди - «Спорт», «Планета», «Экология», «Краеведение», «Кийим бичген-тикген» дагъыда башхала. Къысхасыча айтыргъа, къолубуздан келгенича ишибиз аллына барады.
- Тутхан ишигизден къууаныгъыз. Эсен тюбешейик.
- Сау болугъуз.
 
АППАЛАНЫ Билял.

 

 
{jcomments}