Сары-Тюз Къарачайны уллу эллерини бириди. Мында 800-ден аслам юй барды. Элни советини администрациясы, орта школ, полиция участок, фельдшер-акушер пункт, ветеринар участок, сабий сад, талай тюкен, цех ишлейдиле. Джарыкълыкъ юйю ишленнгенли бери уллу ремонт этилмей, халы аманнга кетиб эди да, мындан алда аны реконструкциясы, толу ремонту битиб, халкъ джыйылыб, къууанч халда ачылды. Элчилени ол джарыкъ байрамларына Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да келиб, сарытюзчюлени джылы алгъышлады.
«Россия Федерацияны Президенти В.В.Путинни терен къайгъырыу бла, озгъан джыл маданият бла санатны ёсюмюне уллу эс бёлюннгенди. Къарачай-Черкесияда къуру 2017-чи джыл джарыкълыкъны 12 юйю ишленнгенди, толу ремонт этилгенди. Учреждениелени мекямларыны бирлери ишленнгендиле, экинчилени реконструкциялары, ючюнчюлени толу ремонтлары битгендиле.
Кёб турмай кенгнге белгили бу аламат эл 100-джыллыкъ юбилейин белгилерикди. Былайда социал объект болуб, 60-чы джыллада ишленнген Джарыкълыкъ юйню реконструкциясы битгенди. Бу элден бютеу уллу къралыбызгъа белгили маданият, санат къуллукъчула, алимле, джазыучула башха белгили адамла чыкъгъандыла. Ол бары да былайда ишлеген фахмулу, билимли, ашхы адамланы кючлеринденди. Аны ючюн мен алагъа бек разыма.
Сары-Тюз Къарачай-Черкесияны эм уллу эллерини бириди. Элни джамагъатыны саны ёсюб баргъаны сабийле мында кёб туугъанларына шагъатлыкъ этеди. Аны себебли сабий сад гитче болгъаны да мында проблемады. Биз аны оноуун этер муратлыбыз. Джууукъ заманда школгъа дери окъуу учреждениени ачылыуунда да болурбуз, деб ышанама. Бусагъатда амалсыз терк этилирге керекли ишге элни суу бла баджарыу саналады. Аны да бир джанына этерге керекди»,- деди Темрезланы Рашид.
Ол элни джамагъатына, районну администрациясына, тыйыншлы органлагъа, элни къайгъысында джюрюгенлери ючюн бюсюреу этди.
Районда суратлау чемерликни коллективлери да  концерт номерле кёргюзюб къууанчха келгенлеге кёз ачдырдыла.
«Элибизде Джарыкълыкъ юйню ачылгъаны бютеу элчилеге уллу къууанчды, артыкъсыз да сабийле бла аланы аталарына-аналарына. Аланы атларындан Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге бизни элибизге быллай уллу саугъа этгени ючюн джюрек разылыгъымы билдире, уллу бюсюреу этеме. Энди сабийлерибиз, бери келиб, кёб ашхы затха юренникдиле. Бизни Джарыкълыкъ юйюбюз хар заманда адамдан толгъанлай турлугъуна мен толу ышанама», - деди элчилени бири Кърымшаухалланы Любовь.
Джарыкълыкъ юйню юсюнден айтсакъ, ол 260 квадрат метр джерни алады. Аны реконструкциясы 2017-чи - 2022-чи джыллагъа Къарачай-Черкесияны маданиятыны ёсюмюню кърал программасыны тамалында этилгенди. Аны къурулушуна ачха республикан, федерал бюджетледен берилгенди.
Мекямны ичи, тышы да сюртюлгенди, акъланнганды, боялгъанды. Поллары бары ауушдурулгъандыла. Джылыу баргъан система ишленнгенди. Электромонтаж ишле толусу бла битгендиле. Адамлагъа олтурургъа 170 джангы шиндик салыннганды, сахна джарашдырылгъанды.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.  
 
 
{jcomments}